Visa allt om Enico Fashion Aktiebolag
Visa allt om Enico Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 089 8 074 7 467 6 220 6 463 9 227 7 169 11 830 18 099 27 317
Övrig omsättning 16 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -853 -1 218 -25 -384 -324 -436 -139 -290 739 2 115
Resultat efter finansnetto -173 -1 235 5 -357 -277 -1 091 -271 -125 490 2 800
Årets resultat -173 -1 235 5 -357 -277 -345 81 -51 229 1 796
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 908 908 913 920 937 735 748 803 1 484
Omsättningstillgångar 2 911 2 445 3 848 3 609 4 007 4 965 6 448 6 877 8 084 7 894
Tillgångar 2 911 3 353 4 756 4 522 4 927 5 903 7 183 7 624 8 887 9 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 782 2 955 4 190 4 185 4 541 4 858 5 243 5 202 5 292 5 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 745 897 897 834
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 737 887 875 880 840
Kortfristiga skulder 129 398 566 338 385 308 309 651 1 818 2 601
Skulder och eget kapital 2 911 3 353 4 756 4 522 4 927 5 903 7 183 7 624 8 887 9 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 180 280 270 360 480 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 376 420 420 420 265 275 322 322 348 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 137 141 141 140 126 135 277 318 340 382
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 40 40 40 40 40
Omsättning 4 105 8 074 7 467 6 220 6 463 9 227 7 169 11 830 18 099 27 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 045 4 037 3 734 3 110 3 232 4 614 3 585 5 915 9 050 13 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 289 287 298 311 411 455 518 596 693
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -318 -1 218 -21 -377 -303 -429 -104 -270 764 2 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,36% 8,13% 20,05% -3,76% -29,96% 28,71% -39,40% -34,64% -33,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,91% -36,33% 0,11% -7,89% -5,50% -7,10% -1,66% -1,50% 8,73% 30,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,21% -15,09% 0,07% -5,74% -4,19% -4,54% -1,66% -0,96% 4,29% 10,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -1,08% -2,86% 16,49% 10,85% 13,17% 9,52% 16,72% 9,92% 12,55% 14,36%
Rörelsekapital/omsättning 68,04% 25,35% 43,95% 52,59% 56,04% 50,47% 85,63% 52,63% 34,62% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,57% 88,13% 88,10% 92,55% 92,17% 82,30% 80,64% 76,70% 66,81% 60,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 256,59% 614,32% 679,86% 1 067,75% 1 040,78% 1 612,01% 2 086,73% 1 056,37% 444,66% 303,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...