Visa allt om Uniol-Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 342 2 448 3 265 2 776 2 702 2 304 2 271 1 722 1 570 1 381
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21
Rörelseresultat (EBIT) 24 -297 173 61 120 88 119 172 167 31
Resultat efter finansnetto 21 -264 173 57 109 79 105 158 150 18
Årets resultat 8 -16 110 36 59 58 68 78 89 23
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 133 256 163 189 207 105 165 98 134
Omsättningstillgångar 1 076 1 087 1 188 967 1 074 972 913 878 998 771
Tillgångar 1 177 1 220 1 444 1 129 1 263 1 179 1 017 1 043 1 096 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 861 853 869 758 723 664 606 538 460 371
Obeskattade reserver 9 0 248 224 218 188 187 190 139 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 53 2 11 140 203 96 209 230 136
Kortfristiga skulder 199 315 325 136 183 124 128 106 267 287
Skulder och eget kapital 1 177 1 220 1 444 1 129 1 263 1 179 1 017 1 043 1 096 905
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 100
Löner till övriga anställda 435 748 650 617 605 502 467 216 196 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 210 307 315 257 233 198 195 93 99 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 342 2 448 3 265 2 776 2 702 2 304 2 271 1 722 1 572 1 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 171 1 224 1 633 2 776 1 351 1 152 2 271 1 722 1 570 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 485 540 885 434 357 695 323 313 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 -174 242 122 183 149 160 207 203 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,33% -25,02% 17,62% 2,74% 17,27% 1,45% 31,88% 9,68% 13,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% -21,56% 11,98% 5,40% 9,50% 7,55% 11,70% 16,49% 15,24% 3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,02% -10,74% 5,30% 2,20% 4,44% 3,86% 5,24% 9,99% 10,64% 2,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,30% 46,53% 56,75% 58,32% 57,96% 57,29% 55,97% 50,35% 55,10% 57,71%
Rörelsekapital/omsättning 37,45% 31,54% 26,43% 29,94% 32,98% 36,81% 34,57% 44,83% 46,56% 35,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,75% 69,92% 73,58% 82,61% 70,71% 68,76% 73,93% 65,01% 51,32% 50,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,79% 241,27% 314,15% 620,59% 472,68% 586,29% 504,69% 552,83% 268,91% 203,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...