Visa allt om Holmenco Aktiebolag
Visa allt om Holmenco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 155 220 1 402 3 048 3 827 3 924 2 841 2 701 1 503 3 219
Övrig omsättning 71 344 8 810 868 300 300 403 332 281 247
Rörelseresultat (EBIT) -1 303 -1 792 7 078 -708 -3 602 -1 469 -4 869 -1 826 -2 942 -4 752
Resultat efter finansnetto 79 599 -1 216 8 363 -118 -4 256 4 264 -7 108 -2 053 -7 605 -3 389
Årets resultat 80 699 -1 303 8 363 -118 -3 452 5 031 -6 431 -1 715 -7 605 -2 472
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 797 55 647 55 026 50 337 54 179 55 417 56 263 56 097 55 814 65 392
Omsättningstillgångar 81 871 10 077 11 674 10 643 6 418 4 710 2 394 2 127 2 958 5 051
Tillgångar 138 668 65 724 66 700 60 980 60 597 60 128 58 657 58 224 58 772 70 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 076 63 977 65 280 56 918 57 035 58 233 51 050 55 586 56 353 65 958
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 592 1 747 1 420 4 063 3 562 1 894 7 607 2 638 2 419 4 485
Skulder och eget kapital 138 668 65 724 66 700 60 980 60 597 60 128 58 657 58 224 58 772 70 443
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 600 150 83 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 417 348 555 699 628 0 690 611 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 128 131 203 257 238 225 330 303 240
Utdelning till aktieägare 1 100 22 600 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 226 564 10 212 3 916 4 127 4 224 3 244 3 033 1 784 3 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 78 110 701 1 524 1 914 1 962 1 421 1 351 1 503 3 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 269 263 385 480 473 451 621 1 025 952
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 303 -1 758 7 112 -674 -3 594 -1 372 -4 772 -1 729 -2 764 -3 482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,55% -84,31% -54,00% -20,36% -2,47% 38,12% 5,18% 79,71% -53,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,40% -1,76% 12,61% -0,10% -6,94% 7,20% -12,00% -2,78% -12,12% -4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51 353,55% -526,36% 599,93% -2,00% -109,88% 110,40% -247,76% -59,98% -474,12% -103,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 24,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42 115,48% 3 786,36% 731,38% 215,88% 74,63% 71,76% -183,49% -18,92% 35,86% 17,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,03% 97,34% 97,87% 93,34% 94,12% 96,85% 87,03% 95,47% 95,88% 93,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 493,44% 576,82% 822,11% 261,95% 180,18% 248,68% 31,47% 80,63% 122,28% 112,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...