Visa allt om Boo Olsson Måleri Aktiebolag
Visa allt om Boo Olsson Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 911 896 1 112 1 283 802 532 498 335 429 534
Övrig omsättning - - - 6 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 126 129 59 92 225 236 176 87 99 100
Resultat efter finansnetto 126 129 59 92 229 240 176 87 105 98
Årets resultat 98 101 35 70 127 277 110 47 54 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 11 12 53 22
Omsättningstillgångar 487 527 483 617 453 528 478 445 342 334
Tillgångar 487 527 483 617 453 533 489 458 395 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 353 352 317 247 420 293 304 256 227
Obeskattade reserver 72 72 72 57 57 0 137 112 89 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 102 60 243 149 113 59 43 49 67
Skulder och eget kapital 487 527 483 617 453 533 489 458 395 356
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 73 19 22 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 306 289 313 379 92 23 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 151 142 197 35 7 22 6 7 69
Utdelning till aktieägare 125 125 100 0 0 300 150 120 0 25
Omsättning 911 896 1 112 1 289 807 532 498 335 429 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 911 896 1 112 642 802 532 498 335 429 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 440 461 292 128 34 100 26 32 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 129 59 92 230 242 182 92 104 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,67% -19,42% -13,33% 59,98% 50,75% 6,83% 48,66% -21,91% -19,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,87% 24,48% 12,42% 14,91% 50,55% 45,40% 36,20% 19,21% 27,09% 28,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,83% 14,40% 5,40% 7,17% 28,55% 45,49% 35,54% 26,27% 24,94% 18,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,36% 78,68% 57,46% 61,26% 66,58% 73,87% 78,11% 54,93% 57,58% 77,34%
Rörelsekapital/omsättning 43,69% 47,43% 38,04% 29,15% 37,91% 78,01% 84,14% 120,00% 68,30% 50,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,27% 77,64% 84,51% 58,58% 63,80% 78,80% 80,57% 84,40% 81,03% 76,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 547,19% 516,67% 805,00% 253,91% 304,03% 467,26% 810,17% 1 034,88% 697,96% 468,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...