Visa allt om Volvo Treasury Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 999 000 3 045 000 2 871 800 3 692 500 4 795 200 4 441 000 5 361 900 6 069 200 5 192 000 5 163 800
Övrig omsättning 130 900 126 200 509 300 113 000 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 900 514 600 1 081 100 791 800 1 903 400 917 600 1 181 500 1 650 000 1 061 200 -679 000
Resultat efter finansnetto 40 900 514 600 1 081 100 791 800 1 903 400 917 600 1 181 500 1 650 000 1 061 200 -679 000
Årets resultat 24 000 401 300 106 000 133 700 209 600 268 600 318 500 1 208 700 786 800 -498 900
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 658 400 64 411 600 62 678 300 57 189 800 43 966 700 37 266 100 33 933 400 33 248 000 25 537 400 32 078 700
Omsättningstillgångar 124 927 200 121 057 100 117 120 900 121 828 300 134 938 500 116 997 000 113 022 000 122 261 000 116 396 100 124 853 400
Tillgångar 196 585 600 185 468 700 179 799 200 179 018 100 178 905 200 154 263 100 146 955 400 155 509 000 141 933 500 156 932 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 299 100 16 162 900 16 102 700 15 958 500 15 815 100 15 553 900 15 316 100 14 998 200 14 729 700 14 274 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 41 400 36 400 25 100 41 400 20 700 3 900 1 600 5 900 0
Långfristiga skulder 67 480 900 57 154 700 69 425 400 59 882 100 90 347 800 66 956 700 64 729 700 71 226 700 65 725 300 85 696 100
Kortfristiga skulder 112 805 600 112 109 700 94 234 700 103 152 400 72 700 900 71 731 800 66 905 700 69 282 500 61 472 600 56 961 600
Skulder och eget kapital 196 585 600 185 468 700 179 799 200 179 018 100 178 905 200 154 263 100 146 955 400 155 509 000 141 933 500 156 932 100
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 400 8 600 6 800 6 300 5 200 4 100 4 600 6 000 5 100 5 200
Varav tantiem till styrelse & VD - 4 300 2 600 2 200 1 500 800 1 100 2 200 600 500
Löner till övriga anställda 26 400 34 700 36 700 35 500 36 400 35 500 34 700 39 100 36 000 35 300
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 400 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 400 21 000 17 600 20 500 23 800 19 000 19 700 11 700 14 700 20 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 129 900 3 171 200 3 381 100 3 805 500 4 795 200 4 441 000 5 361 900 6 069 200 5 192 000 5 163 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 43 40 39 43 42 - 53 54 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 71 405 70 814 71 795 94 679 111 516 105 738 - 114 513 96 148 92 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 933 1 495 1 528 1 597 1 521 1 395 - 1 072 1 033 1 086
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 800 517 400 1 083 800 794 600 1 906 700 920 800 1 183 100 1 651 800 1 063 300 -677 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,51% 6,03% -22,23% -23,00% 7,98% -17,17% -11,65% 16,90% 0,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,02% 0,28% 0,60% 0,44% 1,06% 0,59% 0,80% 1,06% 0,75% -0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% 16,90% 37,65% 21,44% 39,69% 20,66% 22,04% 27,19% 20,44% -13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,61% 20,42% 41,29% 23,52% 44,76% 25,67% 24,03% 28,99% 22,49% -10,94%
Rörelsekapital/omsättning 404,19% 293,84% 796,93% 505,78% 1 297,91% 1 019,26% 860,07% 872,91% 1 057,85% 1 314,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,29% 8,71% 8,96% 8,91% 8,84% 10,08% 10,42% 9,64% 10,38% 9,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,75% 107,98% 124,29% 118,11% 185,61% 163,10% 168,93% 176,47% 189,35% 219,19%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 872 000 2 919 400 2 766 500 3 586 300 4 734 800 4 384 800 5 287 800 6 068 500 5 173 000 5 150 600
Övrig omsättning 131 000 123 900 95 900 114 800 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 282 000 474 100 1 017 000 731 700 1 865 900 860 500 1 124 000 1 612 800 1 011 000 -708 400
Resultat efter finansnetto 17 000 474 100 1 017 000 731 700 1 865 900 860 500 1 124 000 1 612 800 1 011 000 -708 400
Årets resultat 84 000 51 800 52 000 83 900 178 000 220 400 271 200 1 178 300 745 300 -522 100
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 161 000 63 885 700 62 265 000 57 047 300 43 819 300 37 088 500 33 925 400 33 400 900 25 574 100 32 178 700
Omsättningstillgångar 122 329 000 118 849 500 112 179 900 118 512 000 132 736 200 116 513 400 112 240 000 121 278 800 115 788 000 124 498 900
Tillgångar 193 490 000 182 735 200 174 444 900 175 559 300 176 555 500 153 601 900 146 165 400 154 679 700 141 362 100 156 677 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 748 000 15 663 300 15 611 500 15 559 500 15 475 600 15 297 600 15 077 200 14 806 000 14 574 400 14 169 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 5 500 1 400 4 500 4 600 6 000 5 500 5 500 0
Långfristiga skulder 66 777 000 55 354 500 66 880 800 57 227 700 88 711 800 65 961 100 64 388 200 71 147 300 65 581 200 85 626 200
Kortfristiga skulder 110 966 000 111 717 400 91 947 100 102 770 700 72 363 600 72 338 600 66 694 000 68 720 900 61 201 000 56 882 400
Skulder och eget kapital 193 490 000 182 735 200 174 444 900 175 559 300 176 555 500 153 601 900 146 165 400 154 679 700 141 362 100 156 677 600
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 4 000 3 700 3 600 3 500 3 100 2 300 2 600 4 100 3 400 3 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 1 600 1 300 1 200 900 300 400 1 500 - 0
Löner till övriga anställda 26 000 27 400 27 800 27 500 30 600 30 100 29 800 34 000 31 100 30 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 400 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 19 000 13 600 17 000 20 000 23 300 18 500 19 100 18 200 20 300 19 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 003 000 3 043 300 2 862 400 3 701 100 4 734 800 4 384 800 5 287 800 6 068 500 5 173 000 5 150 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 31 30 35 34 42 44 45 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 92 645 91 231 89 242 119 543 135 280 128 965 125 900 137 920 114 956 109 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 397 1 561 1 700 1 629 1 497 1 226 1 280 1 218 1 143
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 283 000 476 900 1 019 700 734 500 1 869 200 863 700 1 125 500 1 614 600 1 012 700 -707 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,62% 5,53% -22,86% -24,26% 7,98% -17,08% -12,86% 17,31% 0,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,15% 0,26% 0,58% 0,42% 1,06% 0,56% 0,77% 1,04% 0,72% -0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,82% 16,24% 36,76% 20,40% 39,41% 19,62% 21,26% 26,58% 19,54% -13,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,32% 19,01% 39,62% 21,82% 44,08% 24,37% 23,06% 28,20% 21,27% -11,90%
Rörelsekapital/omsättning 395,65% 244,30% 731,35% 438,93% 1 275,08% 1 007,45% 861,34% 866,08% 1 055,23% 1 312,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,14% 8,57% 8,95% 8,86% 8,77% 9,96% 10,32% 9,57% 10,31% 9,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,24% 106,38% 122,00% 115,32% 183,43% 161,07% 168,29% 176,48% 189,19% 218,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...