Visa allt om Östernäs Båtvarv Aktiebolag
Visa allt om Östernäs Båtvarv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 611 6 814 6 140 5 443 4 917 5 350 5 226 5 658 5 968 5 379
Övrig omsättning - 617 54 - - - 32 177 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 868 896 662 344 34 708 670 888 642 456
Resultat efter finansnetto 840 898 682 353 66 739 677 897 668 469
Årets resultat 530 251 376 218 146 589 552 511 547 409
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 103 3 101 2 577 2 508 992 1 269 1 489 1 444 1 088 1 097
Omsättningstillgångar 2 603 1 777 2 081 2 300 3 642 2 680 2 332 2 642 1 610 1 304
Tillgångar 5 706 4 877 4 658 4 808 4 634 3 949 3 822 4 086 2 699 2 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 802 2 773 3 022 3 146 3 068 3 052 2 594 2 172 1 761 1 315
Obeskattade reserver 1 213 1 065 491 308 242 377 442 520 326 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 691 1 040 1 145 1 355 1 324 520 786 1 394 612 686
Skulder och eget kapital 5 706 4 877 4 658 4 808 4 634 3 949 3 822 4 086 2 699 2 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 610 591 578 532 570 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 428 1 411 1 371 1 309 588 472 705 645 691 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 481 454 427 357 358 418 384 490 457
Utdelning till aktieägare 0 500 500 500 140 130 130 130 100 100
Omsättning 6 611 7 431 6 194 5 443 4 917 5 350 5 258 5 835 5 988 5 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 322 1 363 1 228 1 089 983 1 070 1 045 1 132 1 194 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 387 382 350 314 288 343 315 355 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 150 1 081 910 610 287 964 924 1 007 761 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,98% 10,98% 12,81% 10,70% -8,09% 2,37% -7,64% -5,19% 10,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,23% 18,39% 14,64% 7,32% 1,42% 18,71% 17,74% 22,03% 24,86% 19,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,14% 13,16% 11,11% 6,47% 1,34% 13,81% 12,97% 15,91% 11,24% 8,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,45% 56,09% 64,43% 65,17% 66,00% 67,55% 70,57% 59,28% 64,33% 65,09%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 10,82% 15,24% 17,36% 47,14% 40,37% 29,58% 22,06% 16,72% 11,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,69% 73,89% 73,10% 70,43% 70,06% 84,32% 76,39% 62,54% 73,94% 66,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,49% 151,06% 165,24% 160,59% 263,97% 497,31% 283,08% 184,07% 237,91% 174,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...