Visa allt om Aurells Tryckeri Aktiebolag
Visa allt om Aurells Tryckeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 3 339 4 049 4 614 4 740 5 401 5 045 4 291 4 476 4 628 4 557
Övrig omsättning - - 1 11 2 - 43 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -261 -223 215 152 308 66 -54 221 130 200
Resultat efter finansnetto -285 -237 192 113 262 7 -83 189 89 156
Årets resultat -285 -237 192 113 262 7 -83 189 89 156
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 14 20 26 33 10 15 17 24 37
Omsättningstillgångar 1 167 1 382 1 317 1 179 2 736 1 379 1 130 1 282 1 129 1 123
Tillgångar 1 291 1 396 1 338 1 205 2 769 1 389 1 145 1 299 1 154 1 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 453 790 697 584 322 315 492 302 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 632 604 181 146 485 728 524 309 334 387
Kortfristiga skulder 491 340 367 362 1 700 339 306 499 517 560
Skulder och eget kapital 1 291 1 396 1 338 1 205 2 769 1 389 1 145 1 299 1 154 1 160
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 268 260 254 262 250 242 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 980 1 286 1 276 999 872 930 882 936 889 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 404 489 494 485 393 450 485 518 428 476
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 93 0 0
Omsättning 3 339 4 049 4 615 4 751 5 403 5 045 4 334 4 476 4 628 4 557
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 835 1 012 923 948 1 080 1 009 858 895 926 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 450 359 355 311 331 339 329 299 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -256 -217 221 158 310 71 -50 228 152 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,54% -12,25% -2,66% -12,24% 7,06% 17,57% -4,13% -3,28% 1,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,67% -15,11% 16,07% 12,61% 11,12% 4,75% -4,72% 17,09% 11,27% 17,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,22% -5,21% 4,66% 3,21% 5,70% 1,31% -1,26% 4,96% 2,81% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,60% 85,63% 82,31% 80,63% 73,08% 74,45% 84,57% 82,95% 80,64% 82,84%
Rörelsekapital/omsättning 20,25% 25,73% 20,59% 17,24% 19,18% 20,61% 19,20% 17,49% 13,22% 12,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,01% 32,45% 59,04% 57,84% 21,09% 23,18% 27,51% 37,88% 26,17% 18,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,50% 202,94% 176,84% 147,51% 124,53% 222,71% 180,72% 148,50% 122,63% 117,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...