Visa allt om Åkes Fabriker Aktiebolag
Visa allt om Åkes Fabriker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 122 3 356 2 700 2 444 3 096 3 203 2 497 2 042 2 835 3 870
Övrig omsättning - 6 10 1 25 - - - 11 7
Rörelseresultat (EBIT) -16 140 69 61 -53 70 -249 -362 -278 106
Resultat efter finansnetto -14 139 68 59 -54 69 -253 -362 -272 101
Årets resultat -14 139 68 59 -54 69 -253 -362 -123 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 56 70 38 46 61 79 201 226 286
Omsättningstillgångar 618 809 562 404 492 600 509 402 569 938
Tillgångar 666 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 384 245 178 118 172 104 106 418 561
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 47 85 89 179 238 166 152
Kortfristiga skulder 396 482 388 218 334 400 305 260 210 361
Skulder och eget kapital 666 866 633 443 538 661 588 604 794 1 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 167 281 281 274 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 777 636 670 786 548 550 503 519 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 302 245 251 303 287 333 328 326 280
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 3 122 3 362 2 710 2 445 3 121 3 203 2 497 2 042 2 846 3 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 041 1 119 900 815 1 032 1 068 832 681 945 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 360 301 313 365 339 392 381 387 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 154 80 69 -38 89 -227 -338 -254 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,97% 24,30% 10,47% -21,06% -3,34% 28,27% 22,28% -27,97% -26,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,10% 16,17% 10,90% 13,77% -9,67% 10,74% -42,35% -59,93% -33,50% 9,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,45% 4,17% 2,56% 2,50% -1,68% 2,22% -9,97% -17,73% -9,38% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,99% 50,51% 49,67% 60,07% 48,03% 49,17% 56,23% 60,97% 48,99% 41,63%
Rörelsekapital/omsättning 7,11% 9,74% 6,44% 7,61% 5,10% 6,24% 8,17% 6,95% 12,66% 14,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,54% 44,34% 38,70% 40,18% 21,93% 26,02% 17,69% 17,55% 52,64% 54,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,96% 139,42% 110,05% 126,15% 107,78% 114,50% 114,10% 93,46% 184,29% 215,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...