Visa allt om Guldfågeln Aktiebolag
Visa allt om Guldfågeln Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 477 502 1 396 322 1 349 007 1 293 725 1 236 629 1 158 226 1 094 317 1 096 287 968 874 868 760
Övrig omsättning 54 043 52 794 47 669 39 525 59 216 32 524 34 327 38 719 37 280 41 139
Rörelseresultat (EBIT) 14 760 -1 273 27 919 32 425 67 607 48 817 39 182 45 021 29 974 21 290
Resultat efter finansnetto 11 646 -2 729 27 244 31 337 65 792 46 336 36 649 43 225 28 801 17 500
Årets resultat -1 448 0 14 490 14 406 16 334 9 446 2 772 10 391 4 919 1 675
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 424 269 817 130 737 109 061 107 502 111 980 114 482 106 079 96 376 98 496
Omsättningstillgångar 302 947 318 054 312 092 262 504 253 676 234 913 232 017 217 765 189 342 152 921
Tillgångar 613 371 587 871 442 829 371 566 361 179 346 893 346 499 323 843 285 718 251 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 309 88 757 88 757 74 267 59 861 43 527 34 081 31 309 20 918 15 999
Obeskattade reserver 31 104 31 104 59 284 55 871 53 136 48 052 40 731 37 628 28 681 26 653
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 28 0 215 299 383 502
Långfristiga skulder 159 546 151 890 43 551 43 287 32 251 47 198 39 613 34 886 32 333 44 490
Kortfristiga skulder 335 413 316 119 251 238 198 141 215 903 208 116 231 859 219 721 203 403 163 772
Skulder och eget kapital 613 371 587 871 442 829 371 566 361 179 346 893 346 499 323 843 285 718 251 417
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 342 2 225 2 429 2 918 3 025 1 971 1 404 1 726 1 404 1 197
Varav tantiem till styrelse & VD 3 652 0 - 506 - - 190 - 166 -
Löner till övriga anställda 176 009 169 137 146 426 135 042 113 151 104 700 95 765 92 274 83 287 74 179
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 71 458 67 264 54 665 46 461 39 109 34 813 31 763 30 307 28 663 27 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 531 545 1 449 116 1 396 676 1 333 250 1 295 845 1 190 750 1 128 644 1 135 006 1 006 154 909 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 493 507 433 407 350 333 313 318 285 263
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 997 2 754 3 115 3 179 3 533 3 478 3 496 3 447 3 400 3 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 477 478 461 616 434 422 599 406 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 880 18 129 47 059 50 979 86 094 67 089 55 515 60 075 48 442 37 846
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,81% 3,51% 4,27% 4,62% 6,77% 5,84% -0,18% 13,15% 11,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,42% -0,22% 6,31% 8,75% 18,77% 14,11% 11,34% 13,92% 10,49% 8,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,00% -0,09% 2,07% 2,51% 5,48% 4,23% 3,59% 4,11% 3,09% 2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,96% 32,92% 33,18% 32,67% 32,44% 33,22% 33,30% 30,88% 29,85% 29,06%
Rörelsekapital/omsättning -2,20% 0,14% 4,51% 4,98% 3,05% 2,31% 0,01% -0,18% -1,45% -1,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,19% 19,22% 30,49% 31,72% 28,05% 22,76% 18,50% 18,23% 14,72% 14,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,73% 54,17% 79,05% 94,33% 78,36% 64,48% 60,82% 65,54% 58,11% 51,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...