Visa allt om Höganäs Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Höganäs Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 610 4 644 4 028 3 738 3 532 2 946 2 451 2 329 2 322 2 092
Övrig omsättning 190 193 208 - - 65 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 390 78 -111 75 207 -329 -16 86 95 -30
Resultat efter finansnetto 364 39 -162 10 104 -399 -82 8 1 054 -49
Årets resultat 364 39 -162 10 104 -399 -62 8 1 034 -49
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 507 1 665 1 881 2 072 2 299 4 497 2 740 2 927 2 397
Omsättningstillgångar 725 603 585 615 701 724 729 662 716 1 379
Tillgångar 2 004 2 110 2 250 2 496 2 772 3 023 5 226 3 402 3 643 3 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 011 822 782 944 935 831 1 230 1 292 1 284 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 304 634 777 563 713 900 2 825 1 125 1 275 0
Kortfristiga skulder 689 654 690 989 1 125 1 293 1 171 965 1 064 3 526
Skulder och eget kapital 2 004 2 110 2 250 2 496 2 772 3 023 5 226 3 402 3 643 3 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 153 1 091 814 750 782 548 462 462 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 433 364 322 272 279 189 145 160 169
Utdelning till aktieägare 500 175 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 800 4 837 4 236 3 738 3 532 3 011 2 451 2 329 2 322 2 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 922 774 671 935 883 737 613 582 581 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 275 247 235 207 231 155 133 130 145
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 301 105 300 435 -99 220 328 329 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,73% 15,29% 7,76% 5,83% 19,89% 20,20% 5,24% 0,30% 10,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,46% 3,70% -4,93% 3,04% 7,50% -6,25% 0,02% 2,53% 30,77% -0,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,46% 1,68% -2,76% 2,03% 5,89% -6,42% 0,04% 3,69% 48,28% -1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,08% 62,73% 60,87% 60,14% 62,17% 57,09% 57,98% 58,39% 56,72% 59,51%
Rörelsekapital/omsättning 0,78% -1,10% -2,61% -10,01% -12,00% -19,31% -18,03% -13,01% -14,99% -102,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,45% 38,96% 34,76% 37,82% 33,73% 27,49% 23,54% 38,41% 35,64% 6,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,11% 39,14% 31,74% 25,99% 22,31% 13,15% 18,27% 15,65% 13,53% 21,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...