Visa allt om Hugo Gustafssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Hugo Gustafssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 180 209 184 202 181 243 282 122 3 304 4 720
Övrig omsättning - - 45 - - 120 - - 944 17
Rörelseresultat (EBIT) 73 132 137 -26 -115 120 18 -156 1 067 353
Resultat efter finansnetto 73 132 131 -23 -118 115 27 -156 1 201 315
Årets resultat 57 121 151 9 7 -1 7 -7 1 131 225
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 98 123 575 712 825 245 275 312 1 785
Omsättningstillgångar 228 314 632 91 107 319 775 1 305 2 335 962
Tillgångar 325 412 755 666 819 1 144 1 020 1 580 2 647 2 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 241 565 414 405 498 749 1 242 1 498 617
Obeskattade reserver 0 0 24 87 119 244 129 113 261 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 146 239 331 0 0 62 835
Kortfristiga skulder 27 170 166 18 55 70 143 226 825 733
Skulder och eget kapital 325 412 755 666 819 1 144 1 020 1 580 2 647 2 747
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 85 88 171 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 13 0 48 24 9 30 531 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 4 3 11 15 233 409
Utdelning till aktieägare 100 0 445 0 0 100 250 500 250 250
Omsättning 180 209 229 202 181 363 282 122 4 248 4 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 180 209 184 202 181 243 282 122 1 101 1 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 81 7 8 7 54 30 113 140 349 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 157 173 111 22 210 55 -120 1 421 811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,88% 13,59% -8,91% 11,60% -25,51% -13,83% 131,15% -96,31% -30,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,46% 32,04% 18,15% -2,55% -12,82% 10,84% 2,55% -9,87% 47,45% 14,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,56% 63,16% 74,46% -8,42% -58,01% 51,03% 9,22% -127,87% 38,01% 8,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,67% 68,90% 253,26% 36,14% 28,73% 102,47% 224,11% 884,43% 45,70% 4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,69% 58,50% 77,31% 72,35% 60,16% 59,25% 82,75% 83,88% 63,69% 37,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 844,44% 184,71% 380,72% 505,56% 194,55% 448,57% 530,77% 569,47% 280,85% 124,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...