Visa allt om Orkla House Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 483 129 433 822 401 865 390 932 384 655 382 088 356 615 311 003 296 711 287 858
Övrig omsättning 4 667 3 474 11 114 8 461 5 626 4 032 4 640 4 213 4 113 4 685
Rörelseresultat (EBIT) 88 755 48 262 40 830 45 244 28 868 49 839 35 096 20 962 19 461 15 483
Resultat efter finansnetto 107 876 62 451 40 810 72 840 40 530 57 676 42 916 19 901 -55 814 13 890
Årets resultat 78 928 45 665 28 366 56 988 35 625 43 345 33 836 18 588 -59 623 10 690
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 544 100 203 102 100 106 215 108 438 115 278 111 215 139 190 143 595 230 777
Omsättningstillgångar 243 036 209 541 183 188 230 463 212 457 195 419 180 058 173 025 171 860 145 504
Tillgångar 420 580 309 744 285 288 336 678 320 895 310 697 291 273 312 215 315 455 376 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 763 58 834 43 139 72 774 48 786 163 161 119 702 85 865 67 277 126 900
Obeskattade reserver 111 568 99 566 91 647 90 058 82 787 84 940 80 623 80 353 85 762 88 614
Avsättningar (tkr) 4 065 4 344 4 731 5 755 4 905 4 727 0 0 0 0
Långfristiga skulder 135 712 85 329 84 463 120 747 131 174 0 0 67 713 103 200 98 675
Kortfristiga skulder 76 472 61 671 61 308 47 344 53 243 57 869 90 948 78 284 59 216 62 092
Skulder och eget kapital 420 580 309 744 285 288 336 678 320 895 310 697 291 273 312 215 315 455 376 281
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 2 883 3 082 2 040 1 604 2 304 2 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 767 62 840 58 358 57 783 65 201 54 945 47 649 46 173 46 072 42 306
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 243 24 616 23 296 22 546 24 128 23 610 18 629 2 726 18 287 18 911
Utdelning till aktieägare 34 800 45 000 30 000 58 000 33 000 150 000 0 0 0 0
Omsättning 487 796 437 296 412 979 399 393 390 281 386 120 361 255 315 216 300 824 292 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 147 143 135 156 157 148 143 144 140
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 264 2 951 2 810 2 896 2 466 2 434 2 410 2 175 2 060 2 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 606 531 570 432 328 303 492 315 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 427 62 043 55 160 59 509 43 346 64 665 50 899 37 137 35 534 31 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,37% 7,95% 2,80% 1,63% 0,67% 7,14% 14,67% 4,82% 3,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,87% 20,45% 15,98% 22,00% 13,04% 18,71% 15,76% 7,37% -17,13% 4,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,52% 14,60% 11,34% 18,95% 10,88% 15,21% 12,87% 7,39% -18,21% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,77% 53,70% 52,16% 56,24% 47,74% 52,44% 49,50% 46,21% 38,45% 50,04%
Rörelsekapital/omsättning 34,48% 34,09% 30,33% 46,84% 41,39% 36,00% 24,99% 30,46% 37,96% 28,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,75% 44,07% 40,18% 42,48% 35,33% 73,84% 61,50% 46,47% 41,36% 51,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,68% 133,39% 101,13% 217,43% 132,52% 125,94% 71,16% 62,26% 81,64% 92,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...