Visa allt om Teamster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 67 068 77 270 85 001 83 420 126 879 92 928 104 642 87 547 90 316 57 537
Övrig omsättning 4 088 187 13 1 949 595 1 142 500 214 4 3 712
Rörelseresultat (EBIT) -55 -5 452 5 050 5 698 10 397 5 567 9 316 2 489 1 919 -1 798
Resultat efter finansnetto -159 -5 586 4 968 5 776 30 171 6 513 9 100 3 167 1 369 -2 016
Årets resultat 13 -435 2 761 3 261 25 842 4 144 5 690 3 167 1 369 -2 016
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 146 3 116 1 268 2 026 1 507 3 727 6 139 5 595 6 474 6 918
Omsättningstillgångar 40 498 22 484 27 961 31 514 53 688 41 606 35 394 32 029 22 897 18 376
Tillgångar 43 644 25 600 29 229 33 540 55 195 45 332 41 533 37 623 29 370 25 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 155 2 142 7 077 14 316 27 055 16 113 15 468 10 778 7 611 6 242
Obeskattade reserver 2 906 3 107 8 923 7 599 6 089 3 481 2 054 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 236 7 031 3 176 9 275
Kortfristiga skulder 38 583 20 351 13 229 11 625 22 051 25 738 17 774 19 814 18 583 9 776
Skulder och eget kapital 43 644 25 600 29 229 33 540 55 195 45 332 41 533 37 623 29 370 25 293
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 025 1 490 2 093 1 776 1 745 2 956 2 575 2 625 2 344 2 281
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 226 23 943 22 748 25 892 23 749 25 299 23 991 21 129 18 919 16 739
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 700 - -
Sociala kostnader 7 753 12 201 12 220 13 355 12 509 13 164 11 416 9 849 9 087 8 713
Utdelning till aktieägare 0 0 4 500 10 000 16 000 2 500 3 500 1 000 0 0
Omsättning 71 156 77 457 85 014 85 369 127 474 94 070 105 142 87 761 90 320 61 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 41 44 45 46 50 51 46 41 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 916 1 885 1 932 1 854 2 758 1 859 2 052 1 903 2 203 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 772 912 841 902 878 797 768 744 767 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 393 -4 992 5 807 6 432 11 486 6 797 10 546 3 368 2 363 -1 766
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,20% -9,10% 1,90% -34,25% 36,53% -11,19% 19,53% -3,07% 56,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,13% -21,25% 17,28% 17,50% 54,95% 14,53% 22,44% 9,28% 6,57% -7,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,08% -7,04% 5,94% 7,04% 23,91% 7,09% 8,91% 3,99% 2,14% -3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,06% 53,73% 61,91% 66,85% 49,23% 57,39% 55,08% 65,63% 54,61% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 2,86% 2,76% 17,33% 23,84% 24,93% 17,08% 16,84% 13,95% 4,78% 14,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,13% 17,83% 48,02% 60,36% 57,62% 41,53% 41,10% 28,65% 25,91% 24,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,51% 109,48% 210,45% 270,12% 243,47% 153,84% 186,10% 152,51% 112,06% 121,42%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...