Visa allt om ITAB Shop Products AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 421 444 261 400 236 678 249 539 213 732 234 004 214 357 187 232 219 502 241 819
Övrig omsättning 0 0 24 335 102 422 9 456 162 8 437 15 690
Rörelseresultat (EBIT) 23 966 8 851 10 717 16 270 5 549 -6 458 8 564 -2 698 -2 244 -1 329
Resultat efter finansnetto 14 518 8 066 10 436 15 986 5 417 -6 748 8 199 -3 167 -3 067 -2 314
Årets resultat -189 -216 -174 -175 -49 539 -780 -85 -158 -1 737
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 079 8 944 8 607 9 736 11 189 8 466 9 600 8 996 9 104 10 275
Omsättningstillgångar 137 818 64 589 61 089 78 360 65 919 75 727 93 953 57 968 76 876 106 436
Tillgångar 257 897 73 533 69 696 88 096 77 108 84 193 103 553 66 964 85 980 116 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 139 15 134 15 351 15 523 15 700 15 749 15 210 15 990 16 075 16 233
Obeskattade reserver 2 727 2 077 2 077 4 577 4 914 4 704 5 469 5 747 5 888 6 150
Avsättningar (tkr) 1 984 2 004 2 020 1 834 2 413 2 394 2 387 2 342 2 331 2 324
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 047 54 318 50 248 66 162 54 081 61 346 80 487 42 885 61 686 92 004
Skulder och eget kapital 257 897 73 533 69 696 88 096 77 108 84 193 103 553 66 964 85 980 116 711
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 874 - 829 1 341 1 042 1 883 1 277 1 081 1 396 1 176
Varav tantiem till styrelse & VD - 159 216 254 - - - - - -
Löner till övriga anställda 64 198 41 259 38 203 38 459 37 149 39 699 38 169 32 898 34 827 37 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 447 13 061 17 155 16 713 16 239 16 760 14 325 13 303 14 334 14 937
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 421 444 261 400 236 702 249 874 213 834 234 426 223 813 187 394 227 939 257 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 106 99 99 100 102 110 105 93 107 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 976 2 640 2 391 2 495 2 095 2 127 2 042 2 013 2 051 2 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 863 549 568 565 534 530 512 508 473 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 015 10 878 13 194 18 693 8 018 -4 290 10 688 -515 84 1 077
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,23% 10,45% -5,15% 16,75% -8,66% 9,17% 14,49% -14,70% -9,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,35% 12,08% 15,53% 18,52% 7,20% -7,66% 8,28% -3,95% -2,60% -0,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,72% 3,40% 4,57% 6,54% 2,60% -2,76% 4,00% -1,41% -1,02% -0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,29% 18,52% 17,31% 18,78% 16,11% 11,06% 13,50% 11,81% 9,54% 9,65%
Rörelsekapital/omsättning -15,71% 3,93% 4,58% 4,89% 5,54% 6,15% 6,28% 8,06% 6,92% 5,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,88% 22,78% 24,35% 21,67% 25,33% 23,06% 18,81% 30,57% 23,74% 17,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,14% 74,30% 64,31% 59,44% 60,13% 80,14% 74,78% 45,55% 56,78% 44,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!