Visa allt om Bengt Werpers Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bengt Werpers Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 152 38 451 38 619 25 041 32 602 31 121 25 822 23 212 23 024 16 437
Övrig omsättning - 566 442 544 1 112 549 312 1 560 849 327
Rörelseresultat (EBIT) -228 260 1 606 881 21 2 178 0 1 541 2 399 934
Resultat efter finansnetto -228 -32 1 194 515 -588 1 334 855 1 226 1 637 721
Årets resultat 0 -64 4 451 1 1 199 1 0 1 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 282 19 990 19 181 25 628 27 940 26 522 30 313 26 746 25 513 16 568
Omsättningstillgångar 1 279 9 710 6 319 6 036 3 807 3 207 3 587 2 095 3 692 2 439
Tillgångar 3 560 29 701 25 500 31 664 31 747 29 730 33 900 28 841 29 205 19 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 560 3 612 3 675 3 564 3 856 3 855 2 656 2 656 3 655 3 655
Obeskattade reserver 0 4 160 4 160 3 000 3 000 3 492 3 511 3 745 3 225 2 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 918 14 477 14 557 0 0 14 927 18 250 0
Kortfristiga skulder 0 21 929 8 746 10 623 10 334 22 382 27 733 7 513 4 075 12 997
Skulder och eget kapital 3 560 29 701 25 500 31 664 31 747 29 730 33 900 28 841 29 205 19 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 664 814 910 845
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 293 9 176 6 549 8 684 7 944 6 385 5 469 4 809 3 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 098 2 828 2 042 2 863 2 887 2 686 2 707 2 382 1 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 743 0 0 0 1 000 0
Omsättning 5 152 39 017 39 061 25 585 33 714 31 670 26 134 24 772 23 873 16 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 31 26 32 30 28 25 22 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 240 1 485 783 1 087 1 111 1 033 1 055 1 151 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 408 473 276 393 398 400 423 422 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 4 748 7 396 5 047 5 568 7 658 5 091 6 295 6 545 3 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,60% -0,44% 54,22% - 4,76% 20,52% 11,24% 0,82% 40,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,40% 0,69% 6,47% 3,03% 0,34% 7,35% 4,13% 5,35% 8,26% 5,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,43% 0,54% 4,27% 3,83% 0,33% 7,02% 5,42% 6,64% 10,48% 6,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,21% 96,84% 59,24% 57,41% 62,34% 61,69% 65,23% 65,56% 65,56%
Rörelsekapital/omsättning 24,83% -31,78% -6,28% -18,32% -20,02% -61,61% -93,51% -23,34% -1,66% -64,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 23,09% 27,14% 18,65% 19,11% 21,62% 15,47% 18,78% 20,47% 28,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 38,53% 58,58% 48,72% 36,61% 14,33% 12,93% 27,88% 90,60% 18,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...