Visa allt om Stena Recycling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 9 779 203 9 502 459 7 792 740 5 849 440 6 620 479 6 561 652 6 351 024 7 749 325 8 126 481 7 135 429
Övrig omsättning 31 282 81 551 15 434 19 823 16 605 12 048 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 632 249 668 425 463 375 309 044 365 937 335 545 193 427 331 474 428 105 391 494
Resultat efter finansnetto 617 842 648 310 451 386 296 797 359 289 321 226 175 965 297 400 385 576 325 415
Årets resultat 0 0 0 0 0 249 875 134 982 205 751 268 581 269 387
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 823 124 1 588 114 1 552 533 1 120 185 975 589 921 781 909 600 952 353 985 854 998 573
Omsättningstillgångar 1 356 063 1 392 513 1 294 663 809 199 847 361 970 448 895 648 862 959 1 218 727 1 355 827
Tillgångar 3 179 187 2 980 627 2 847 196 1 929 384 1 822 950 1 892 229 1 805 248 1 815 312 2 204 581 2 354 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 111 3 040
Obeskattade reserver 789 960 654 967 578 510 438 035 365 832 375 500 380 497 391 066 383 672 372 418
Avsättningar (tkr) 129 048 110 349 114 028 54 553 49 763 56 915 49 519 42 734 35 977 45 136
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 257 179 2 212 311 2 151 657 1 433 796 1 404 355 1 456 814 1 372 232 1 378 512 1 781 821 1 933 806
Skulder och eget kapital 3 179 187 2 980 627 2 847 196 1 929 384 1 822 950 1 892 229 1 805 248 1 815 312 2 204 581 2 354 400
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 5 344 4 520 2 896 5 086 4 215 3 868 3 416 4 974 3 989 4 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 1 650 1 055 1 650
Löner till övriga anställda 683 107 608 362 526 686 426 399 420 565 421 943 396 807 409 484 393 560 383 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 17 973 20 821 16 718
Sociala kostnader 313 164 278 379 238 027 195 828 183 212 184 035 173 128 181 414 163 633 167 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 810 485 9 584 010 7 808 174 5 869 263 6 637 084 6 573 700 6 351 024 7 749 325 8 126 481 7 135 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 400 1 425 1 168 1 006 1 016 1 028 1 027 1 051 978 958
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 985 6 668 6 672 5 815 6 516 6 383 6 184 7 373 8 309 7 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 625 657 624 598 593 558 567 574 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 632 249 943 354 678 081 517 838 569 297 534 953 404 364 542 957 642 448 616 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,91% 21,94% 33,22% -11,65% 0,90% 3,32% -18,04% -4,64% 13,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,94% 22,37% 16,40% 16,06% 20,19% 17,82% 10,87% 18,42% 19,53% 16,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,48% 7,02% 5,99% 5,30% 5,56% 5,14% 3,09% 4,31% 5,30% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,32% 9,02% 9,08% 8,56% 8,31% 7,91% 6,43% 6,82% 7,96% 7,38%
Rörelsekapital/omsättning -9,21% -8,63% -11,00% -10,68% -8,41% -7,41% -7,50% -6,65% -6,93% -8,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,48% 17,24% 15,95% 17,86% 15,82% 15,64% 15,70% 16,04% 12,97% 11,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,83% 42,38% 40,48% 37,50% 36,46% 38,46% 36,17% 30,22% 31,27% 37,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...