Visa allt om S. Hellbergs Bokhandels Aktiebolag
Visa allt om S. Hellbergs Bokhandels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 540 1 672 1 931 1 983 2 242 2 440 2 661 2 830 3 723 3 784
Övrig omsättning - - 10 - - - 2 - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 25 35 31 51 32 63 77 -10 36 43
Resultat efter finansnetto 2 7 6 15 -4 28 38 -48 4 19
Årets resultat 0 2 3 8 3 12 30 -47 2 14
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 23 36 49 64
Omsättningstillgångar 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 396 1 437 1 443 1 438 1 576
Tillgångar 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 406 1 460 1 479 1 487 1 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 523 524 521 518 510 507 495 465 689 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 521 525 442 527 544 598 379 423 371 441
Kortfristiga skulder 207 230 293 288 301 291 586 591 428 513
Skulder och eget kapital 1 251 1 278 1 257 1 334 1 354 1 406 1 460 1 479 1 487 1 640
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 380 323 437 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 370 389 403 382 451 534 82 292 296 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 159 153 185 188 158 187 209 272 309 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0
Omsättning 1 540 1 672 1 941 1 983 2 242 2 440 2 663 2 830 3 723 3 799
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 836 966 992 747 813 887 708 931 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 271 294 286 222 242 224 222 261 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 35 31 51 42 76 90 3 51 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,89% -13,41% -2,62% -11,55% -8,11% -8,31% -5,97% -23,99% -1,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,00% 2,74% 2,47% 3,82% 2,36% 4,48% 5,27% -0,68% 2,49% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,62% 2,09% 1,61% 2,57% 1,43% 2,58% 2,89% -0,35% 0,99% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,81% 48,86% 47,44% 45,39% 45,09% 45,66% 42,09% 46,78% 42,68% 38,93%
Rörelsekapital/omsättning 67,79% 62,68% 49,92% 52,75% 46,97% 45,29% 31,98% 30,11% 27,13% 28,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,81% 41,00% 41,45% 38,83% 37,67% 36,58% 33,90% 31,44% 46,33% 41,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,88% 38,26% 12,29% 19,79% 18,94% 28,87% 15,36% 10,49% 46,73% 65,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...