Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Vägbron
Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Vägbron

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 925 2 901 3 094 3 138 3 179 3 460 3 376 3 294 3 324 3 159
Övrig omsättning 3 28 3 271 56 31 - - 33 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 519 1 437 4 265 1 067 1 090 1 317 930 987 1 256 1 310
Resultat efter finansnetto 1 831 1 801 4 348 1 070 1 050 1 651 742 1 346 1 605 528
Årets resultat 1 078 1 098 2 534 911 896 1 110 527 1 216 1 484 343
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 101 9 392 9 455 12 260 12 398 12 676 12 965 13 211 13 532 13 856
Omsättningstillgångar 9 365 8 888 10 770 5 207 4 863 5 090 4 354 4 518 3 442 2 352
Tillgångar 18 466 18 280 20 225 17 466 17 260 17 766 17 319 17 730 16 974 16 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 667 12 309 13 211 10 677 10 066 9 370 8 360 7 961 6 745 5 261
Obeskattade reserver 2 038 1 594 1 190 100 200 300 0 0 216 462
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 928 3 234 4 628 5 874 6 259 7 450 8 150 8 750 9 132 9 878
Kortfristiga skulder 834 1 143 1 196 815 735 646 809 1 019 881 607
Skulder och eget kapital 18 466 18 280 20 225 17 466 17 260 17 766 17 319 17 730 16 974 16 208
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - 238 237 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 128 192 192 192 192 106 28 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 41 61 74 76 77 107 94 115
Utdelning till aktieägare 170 720 2 000 0 300 200 100 128 0 0
Omsättning 2 928 2 929 6 365 3 194 3 210 3 460 3 376 3 327 3 324 3 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 925 2 901 3 094 3 138 3 179 3 460 3 376 1 647 1 662 3 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 86 170 253 266 269 270 226 182 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 810 1 714 4 566 1 363 1 379 1 606 1 254 1 308 1 579 1 633
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,83% -6,24% -1,40% -1,29% -8,12% 2,49% 2,49% -0,90% 5,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,15% 10,24% 22,26% 7,21% 7,49% 10,82% 6,71% 8,48% 10,70% 9,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,07% 64,50% 145,54% 40,12% 40,67% 55,55% 34,42% 45,66% 54,63% 50,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,55% 67,49%
Rörelsekapital/omsättning 291,66% 266,98% 309,44% 139,96% 129,85% 128,44% 105,01% 106,22% 77,05% 55,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,20% 74,14% 69,91% 61,58% 59,22% 53,99% 48,27% 44,90% 40,68% 34,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 122,90% 777,60% 900,50% 638,90% 661,63% 787,93% 538,20% 443,38% 390,69% 387,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...