Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Umato
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Umato

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 355 35 297 34 581 34 076 33 637 33 990 33 108 33 360 32 378 31 290
Övrig omsättning 146 - - 200 16 105 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 546 11 857 12 172 12 162 27 169 10 862 8 732 11 472 8 566 10 030
Resultat efter finansnetto 24 760 4 555 5 118 6 114 18 299 2 189 1 879 4 605 -2 034 3 687
Årets resultat 22 611 3 979 4 393 7 831 13 257 1 189 79 4 590 -1 034 2 565
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 334 894 342 219 345 123 351 926 354 850 344 582 335 565 342 968 384 326 251 790
Omsättningstillgångar 38 591 9 930 5 502 3 649 6 966 5 538 19 101 6 632 5 673 5 044
Tillgångar 373 485 352 149 350 625 355 575 361 816 350 119 354 665 349 600 389 999 256 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 965 113 355 109 375 104 983 97 152 83 895 82 705 82 626 78 037 79 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 230 750 229 250 231 450 240 050 250 650 255 450 259 360 257 817 261 169 169 845
Kortfristiga skulder 6 769 9 545 9 799 10 543 11 214 10 775 12 600 9 157 50 793 7 618
Skulder och eget kapital 373 485 352 149 350 625 355 575 361 816 350 119 354 665 349 600 389 999 256 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 83 85 87 85 89 72 72 50 31
Utdelning till aktieägare 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Omsättning 35 501 35 297 34 581 34 276 49 742 33 990 33 108 33 360 32 378 31 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 099 14 760 15 075 15 115 30 006 13 920 11 679 14 374 11 503 12 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% 2,07% 1,48% 1,31% -1,04% 2,66% -0,76% 3,03% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,58% 3,37% 3,48% 4,01% 7,83% 3,65% 2,50% 3,35% 2,31% 4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,68% 33,61% 35,30% 41,79% 84,20% 37,57% 26,77% 35,13% 27,87% 33,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,01% 1,09% -12,43% -20,23% -12,63% -15,41% 19,64% -7,57% -139,35% -8,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,40% 32,19% 31,19% 29,52% 27,42% 23,96% 23,32% 23,63% 20,01% 30,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 570,11% 104,03% 56,15% 34,61% 62,12% 51,40% 151,60% 72,43% 11,17% 66,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...