Visa allt om Josef Lindberg i Sandarne AB
Visa allt om Josef Lindberg i Sandarne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 113 158 123 083 133 817 111 474 110 584 99 967 89 374 86 578 102 690 71 624
Övrig omsättning 1 665 1 179 190 569 437 7 158 315 1 043 323
Rörelseresultat (EBIT) 1 731 2 075 3 324 1 511 3 333 4 907 2 766 -67 2 151 -240
Resultat efter finansnetto 1 032 1 179 2 270 -90 1 535 2 783 556 -2 438 -813 -2 489
Årets resultat 74 85 16 -28 614 1 964 376 -1 887 16 -2 047
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 493 20 917 22 419 23 159 18 538 17 479 20 547 24 380 31 003 31 629
Omsättningstillgångar 25 711 33 012 33 710 26 974 25 280 22 113 17 354 15 829 21 058 12 235
Tillgångar 51 203 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 880 4 806 4 579 4 563 4 591 3 978 2 014 1 638 3 440 -176
Obeskattade reserver 3 329 2 429 2 201 177 177 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 450 1 356 1 213 1 137 1 251 1 066 247 67 702 131
Långfristiga skulder 14 042 12 619 15 626 15 629 7 580 7 269 8 296 9 845 13 937 19 385
Kortfristiga skulder 27 502 32 718 32 510 28 627 30 219 27 279 27 344 28 659 33 981 24 524
Skulder och eget kapital 51 203 53 929 56 129 50 133 43 818 39 592 37 901 40 209 52 061 43 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD 534 974 720 448 1 225 1 215 0 0 1 330 1 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 13 684 13 967 14 399 15 484 15 246 14 307 14 682 14 924 20 304 16 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 6 011 5 132 5 255 5 586 5 857 5 615 5 335 6 662 8 153 7 120
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 114 823 124 262 134 007 112 043 111 021 99 974 89 532 86 893 103 733 71 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 35 36 38 41 38 38 44 57 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 650 3 517 3 717 2 934 2 697 2 631 2 352 1 968 1 802 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 593 600 588 571 577 553 490 544 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 473 5 074 6 683 5 012 6 383 8 041 6 681 4 839 8 414 5 793
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,06% -8,02% 20,04% 0,80% 10,62% 11,85% 3,23% -15,69% 43,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,62% 4,15% 6,10% 3,02% 7,68% 12,39% 7,35% -0,17% 4,27% -0,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,64% 1,82% 2,56% 1,36% 3,04% 4,91% 3,12% -0,08% 2,17% -0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,58% 0,24% 0,90% -1,48% -4,47% -5,17% -11,18% -14,82% -12,58% -17,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,60% 12,42% 11,22% 9,36% 10,78% 10,05% 5,31% 4,07% 6,61% -0,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,49% 100,90% 103,69% 94,23% 83,66% 80,74% 63,47% 55,23% 61,97% 49,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...