Visa allt om WINGE Byggnadsaktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 339 922 386 771 213 151 262 227 190 716 165 211 65 768 12 262 5 710 6 571
Övrig omsättning 448 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Rörelseresultat (EBIT) 49 757 52 222 22 234 31 865 18 658 15 219 5 129 849 201 562
Resultat efter finansnetto 50 084 52 531 22 308 32 016 18 686 15 206 5 128 842 176 534
Årets resultat 40 298 41 375 17 348 25 042 14 573 9 012 3 067 482 84 279
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 846 3 973 3 135 681 969 160 230 382 619 455
Omsättningstillgångar 128 301 153 871 121 168 80 209 66 711 48 862 30 243 5 773 2 806 2 581
Tillgångar 132 147 157 844 124 302 80 891 67 680 49 022 30 473 6 155 3 424 3 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 409 68 111 38 736 33 187 18 145 11 573 4 061 994 712 628
Obeskattade reserver 3 800 5 100 5 310 5 361 5 504 5 572 1 950 774 564 513
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 938 84 633 80 256 42 342 44 031 31 878 24 462 4 387 2 148 1 894
Skulder och eget kapital 132 147 157 844 124 302 80 891 67 680 49 022 30 473 6 155 3 424 3 035
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 152 3 968 3 357 1 741 1 728 - 0 - 0 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 18 487 18 545 15 520 15 465 12 767 11 350 6 541 7 100 963 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 210 9 653 8 111 6 816 6 207 5 015 2 929 627 316 356
Utdelning till aktieägare 30 000 30 000 12 000 11 800 10 000 8 000 1 500 0 200 0
Omsättning 340 370 386 771 213 151 262 227 190 716 165 211 65 768 12 262 5 710 6 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 45 40 36 30 23 16 7 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 726 8 595 5 329 7 284 6 357 7 183 4 111 1 752 1 428 1 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 783 780 745 712 713 731 606 413 324 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 884 52 349 22 416 32 153 18 946 15 289 5 192 895 207 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,11% 81,45% -18,72% 37,50% 15,44% 151,20% 436,36% 114,75% -13,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,90% 33,28% 17,95% 39,58% 27,71% 31,05% 16,83% 13,79% 5,87% 18,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,73% 13,58% 10,47% 12,21% 9,83% 9,21% 7,80% 6,92% 3,52% 8,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,95% 23,55% 25,44% 22,87% 22,80% 20,78% 25,26% 37,25% 42,94% 39,07%
Rörelsekapital/omsättning 23,05% 17,90% 19,19% 14,44% 11,89% 10,28% 8,79% 11,30% 11,52% 10,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,58% 45,67% 34,49% 46,20% 33,15% 32,47% 18,32% 25,96% 32,93% 33,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,92% 181,81% 150,98% 189,43% 151,51% 153,28% 123,63% 125,53% 122,21% 114,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...