Visa allt om E. Norman & Son Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 159 4 924 4 781 4 042 3 921 3 587 3 196 3 343 2 998 4 648
Övrig omsättning 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 631
Rörelseresultat (EBIT) -320 -207 423 -110 -40 33 80 -324 181 1 574
Resultat efter finansnetto -287 17 6 010 -121 -107 14 53 -582 174 821
Årets resultat -287 147 5 792 -121 -107 -6 53 -582 174 821
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 108 14 989 20 534 14 504 15 653 13 468 11 684 9 470 10 826 10 683
Omsättningstillgångar 5 832 7 944 5 006 4 666 2 971 3 185 3 481 5 342 4 783 2 647
Tillgångar 21 941 22 933 25 541 19 171 18 624 16 654 15 165 14 812 15 609 13 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 638 11 925 11 778 5 985 6 107 6 214 6 220 6 167 6 749 6 574
Obeskattade reserver 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 834 10 052 11 733 11 770 10 587 9 163 7 479 6 045 7 298 5 984
Kortfristiga skulder 469 956 1 900 1 415 1 930 1 277 1 465 2 600 1 562 772
Skulder och eget kapital 21 941 22 933 25 541 19 171 18 624 16 654 15 165 14 812 15 609 13 330
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 422 401 383 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 1 145 1 391 659 667 400 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - - - 430 476 386 382 342 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 159 4 924 4 781 4 047 3 921 3 587 3 196 3 343 2 998 6 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 4 3 3 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 040 985 1 195 1 347 1 307 897 1 065 1 114 1 499 2 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 485 523 608 531 469 491 498 567 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -142 -61 585 58 46 141 205 -150 352 1 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,54% 2,99% 18,28% 3,09% 9,31% 12,23% -4,40% 11,51% -35,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,03% 1,91% 24,29% -0,20% 0,12% 1,13% 1,71% -2,17% 1,17% 11,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,43% 8,90% 129,78% -0,94% 0,59% 5,27% 8,10% -9,60% 6,10% 33,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 128,95% 141,92% 64,97% 80,43% 26,55% 53,19% 63,08% 82,02% 107,44% 40,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,04% 52,00% 46,51% 31,22% 32,79% 37,31% 41,02% 41,64% 43,24% 49,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 243,50% 830,96% 263,47% 329,75% 153,94% 249,41% 237,61% 205,46% 306,21% 342,88%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...