Visa allt om Helldéns Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Helldéns Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 339 303 279 343 196 348 1 338 1 130 1 305 1 110
Övrig omsättning 206 200 202 200 200 200 200 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 221 113 184 196 57 3 412 250 366 276
Resultat efter finansnetto 222 112 190 262 63 18 415 235 347 243
Årets resultat 128 86 108 215 81 12 311 365 237 154
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 0 0 0 507 507 502 13 34 1 627
Omsättningstillgångar 836 1 233 1 369 1 227 627 742 849 1 290 1 033 1 887
Tillgångar 1 336 1 233 1 369 1 227 1 135 1 249 1 351 1 303 1 068 3 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 340 410 451 387 305 447 486 384 1 747
Obeskattade reserver 175 119 119 70 70 119 120 130 396 397
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 693 774 840 705 678 825 783 687 287 1 369
Skulder och eget kapital 1 336 1 233 1 369 1 227 1 135 1 249 1 351 1 303 1 068 3 514
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 45 98 99 281 270 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 13 36 33 70 70 51
Utdelning till aktieägare 189 0 156 150 150 0 154 350 264 1 600
Omsättning 545 503 481 543 396 548 1 538 1 130 1 305 1 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 196 348 669 565 653 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 58 134 66 182 173 104
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 221 113 184 196 57 4 423 272 391 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,88% 8,60% -18,66% 75,00% -43,68% -73,99% 18,41% -13,41% 17,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,54% 9,16% 13,81% 21,27% 5,64% 1,44% 30,72% 19,19% 41,29% 9,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,19% 37,29% 67,74% 76,09% 32,65% 5,17% 31,02% 22,12% 33,79% 28,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,18% 29,70% 48,75% 43,15% 32,14% 32,47% 42,30% 76,73% 75,71% 67,75%
Rörelsekapital/omsättning 42,18% 151,49% 189,61% 152,19% -26,02% -23,85% 4,93% 53,36% 57,16% 46,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,25% 35,10% 36,73% 41,21% 38,64% 31,44% 39,63% 44,65% 62,65% 57,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,76% 158,40% 161,43% 172,34% 90,56% 87,64% 106,13% 186,61% 352,96% 136,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...