Visa allt om BaronBackens Bil AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21 780 16 688 15 267 19 075 14 637 10 753 7 744 9 034 30 1 430
Övrig omsättning 178 131 49 290 165 190 113 6 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -116 668 371 668 950 817 -117 400 -221 71
Resultat efter finansnetto -186 376 288 596 925 817 -118 399 -221 71
Årets resultat 46 246 259 330 507 644 -70 313 -206 60
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 16 24 32 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 656 6 103 7 179 7 234 5 906 3 852 2 834 1 147 140 469
Tillgångar 5 656 6 103 7 187 7 250 5 930 3 884 2 834 1 147 140 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 536 2 281 2 035 1 776 1 446 939 295 365 52 258
Obeskattade reserver 160 410 410 410 250 0 0 48 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 425 358 533 799 0 200 376 474 0 0
Kortfristiga skulder 2 535 3 054 4 209 4 264 4 233 2 745 2 163 260 88 205
Skulder och eget kapital 5 656 6 103 7 187 7 250 5 930 3 884 2 834 1 147 140 469
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 490 459 244 0 0 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 - 136 144 77 0 33 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 958 16 819 15 316 19 365 14 802 10 943 7 857 9 040 30 1 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 890 8 344 5 089 6 358 7 319 5 377 7 744 9 034 30 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 375 242 369 315 302 322 3 101 179
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -116 676 379 676 958 825 -117 400 -221 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,51% 9,31% -19,96% 30,32% 36,12% 38,86% -14,28% 30 013,33% -97,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,05% 7,54% 5,16% 9,23% 16,02% 21,04% -4,13% 34,87% -157,86% 15,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,53% 2,76% 2,43% 3,51% 6,49% 7,60% -1,51% 4,43% -736,67% 4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,22% 18,62% 12,76% 14,15% 16,75% 20,65% 8,56% 9,93% 46,67% 54,41%
Rörelsekapital/omsättning 14,33% 18,27% 19,45% 15,57% 11,43% 10,29% 8,66% 9,82% 173,33% 18,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,04% 42,62% 32,76% 28,91% 27,67% 24,18% 10,41% 34,91% 37,14% 55,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,35% 31,60% 46,69% 31,99% 49,42% 35,19% 24,97% 28,46% 159,09% 228,78%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...