Visa allt om Kvinnohälsan - Gyn Art AB
Visa allt om Kvinnohälsan - Gyn Art AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 246 2 540 2 545 2 492 2 720 3 479 2 094 2 367 3 731 2 613
Övrig omsättning 396 494 504 494 494 15 - - - 45
Rörelseresultat (EBIT) 216 609 626 842 849 843 378 282 697 277
Resultat efter finansnetto 187 576 598 801 774 761 298 179 562 134
Årets resultat 148 324 342 462 422 415 160 127 400 92
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 059 2 105 2 151 2 204 2 257 2 316 2 407 2 502 2 632 2 731
Omsättningstillgångar 971 2 360 1 881 1 537 1 329 1 301 597 315 648 297
Tillgångar 3 030 4 465 4 033 3 741 3 585 3 617 3 003 2 817 3 281 3 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 1 624 1 300 1 108 796 574 286 253 526 218
Obeskattade reserver 971 978 826 672 468 271 77 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 457 1 498 1 538 1 576 1 885 2 218 2 284 2 349 2 398 2 536
Kortfristiga skulder 330 365 368 386 436 555 356 214 357 274
Skulder och eget kapital 3 030 4 465 4 033 3 741 3 585 3 617 3 003 2 817 3 281 3 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 132 750 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 041 1 016 1 036 1 001 1 179 646 768 862 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 563 430 434 423 482 254 343 583 417
Utdelning till aktieägare 150 1 500 0 0 150 200 127 127 400 92
Omsättning 2 642 3 034 3 049 2 986 3 214 3 494 2 094 2 367 3 731 2 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 749 847 848 831 907 1 160 1 047 789 746 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 544 512 495 481 584 462 405 437 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 655 679 895 908 934 504 413 828 445
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,57% -0,20% 2,13% -8,38% -21,82% 66,14% -11,53% -36,56% 42,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,13% 13,66% 15,77% 22,94% 24,10% 23,42% 12,59% 10,01% 21,30% 9,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,62% 24,02% 24,99% 34,43% 31,76% 24,35% 18,05% 11,91% 18,73% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,75% 92,68% 93,40% 95,14% 92,35% 93,33% 95,61% 93,83% 95,44% 94,83%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 78,54% 59,45% 46,19% 32,83% 21,44% 11,51% 4,27% 7,80% 0,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,97% 53,46% 48,21% 43,63% 31,82% 21,39% 11,41% 8,98% 16,03% 7,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 294,24% 646,58% 511,14% 398,19% 304,82% 234,41% 167,70% 147,20% 181,51% 108,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...