Visa allt om Upplands Boservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 174 238 179 992 170 105 161 709 163 600 158 595 151 859 161 691 83 818 78 969
Övrig omsättning 3 674 1 378 1 620 1 641 1 286 1 548 909 514 349 352
Rörelseresultat (EBIT) 4 881 6 563 5 947 7 215 2 823 169 1 111 2 185 3 435 2 892
Resultat efter finansnetto 4 871 6 541 5 467 6 446 2 123 -198 903 2 011 3 605 3 095
Årets resultat -382 -36 2 827 1 850 -25 39 29 72 97 2 247
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 316 17 302 17 181 16 641 17 224 16 976 15 852 13 044 10 860 6 534
Omsättningstillgångar 36 427 31 996 34 328 188 826 216 989 173 490 36 620 34 848 19 777 19 872
Tillgångar 53 743 49 298 51 509 205 467 234 213 190 466 52 472 47 891 30 637 26 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 400 16 533 16 569 13 741 11 891 11 916 11 877 11 848 11 776 11 678
Obeskattade reserver 5 983 6 059 6 044 6 331 3 564 1 597 1 834 537 434 237
Avsättningar (tkr) 450 450 650 917 120 50 200 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 910 26 256 28 247 184 477 218 638 176 903 38 560 35 506 18 427 14 490
Skulder och eget kapital 53 743 49 298 51 509 205 467 234 213 190 466 52 472 47 891 30 637 26 406
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 015 1 006 - 24 18 22 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 551 57 384 - 57 005 55 629 55 188 52 310 51 948 28 863 26 845
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 23 508 24 272 628 22 006 20 288 20 794 18 155 18 109 10 378 9 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 177 912 181 370 171 725 163 350 164 886 160 143 152 768 162 205 84 167 79 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 154 149 150 158 159 162 152 162 94 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 131 1 208 1 134 1 023 1 029 979 999 998 892 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 555 4 500 478 469 464 432 417 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 881 6 563 5 947 10 708 6 252 3 214 3 244 5 692 5 738 5 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,20% 5,81% 5,19% -1,16% 3,16% 4,44% -6,08% 92,91% 6,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,08% 13,32% 11,56% 3,51% 1,21% 0,09% 2,16% 4,70% 11,82% 11,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,80% 3,65% 3,50% 4,46% 1,73% 0,11% 0,75% 1,39% 4,32% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,07% 12,07% 12,28% 12,46% 10,68% 9,91% 10,55% 9,81% 13,27% 11,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,04% 3,19% 3,57% 2,69% -1,01% -2,15% -1,28% -0,41% 1,61% 6,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,50% 43,12% 41,32% 9,09% 6,26% 6,91% 25,36% 25,61% 39,48% 44,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,00% 121,25% 121,13% 102,31% 99,19% 97,68% 92,85% 95,70% 103,89% 132,44%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...