Visa allt om Ekaberg Aktiebolag
Visa allt om Ekaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 264 3 752 3 211 3 478 3 370 3 137 3 380 3 101 2 886 2 387
Övrig omsättning 785 789 709 726 637 563 491 521 532 523
Rörelseresultat (EBIT) 166 185 204 185 252 77 303 82 301 61
Resultat efter finansnetto 63 79 49 8 117 -67 194 49 48 -160
Årets resultat 83 79 49 13 141 -41 194 89 68 -140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 542 2 769 2 558 2 289 2 565 2 070 2 221 2 240 2 400 2 506
Omsättningstillgångar 3 292 3 007 3 140 2 855 2 845 2 772 2 695 2 662 2 633 2 417
Tillgångar 5 834 5 775 5 698 5 144 5 411 4 842 4 916 4 902 5 033 4 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 562 519 480 472 499 398 479 324 275 247
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 110 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 801 4 110 4 219 3 815 4 111 3 487 3 707 4 058 3 568 3 680
Kortfristiga skulder 1 472 1 147 999 858 801 958 730 519 1 080 910
Skulder och eget kapital 5 834 5 775 5 698 5 144 5 411 4 842 4 916 4 902 5 033 4 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 367 325 310 314 263 299 237 129 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 81 63 80 74 54 79 57 39 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 049 4 541 3 920 4 204 4 007 3 700 3 871 3 622 3 418 2 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 132 1 876 1 606 1 739 1 685 1 569 1 690 1 551 1 443 1 194
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 257 228 195 197 195 160 190 149 87 168
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 446 431 408 377 453 239 452 226 450 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,65% 16,85% -7,68% 3,20% 7,43% -7,19% 9,00% 7,45% 20,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,50% 4,12% 4,05% 4,08% 5,29% 2,38% 6,65% 4,67% 6,26% 1,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,78% 6,34% 7,19% 6,04% 8,49% 3,67% 9,67% 7,38% 10,91% 3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,65% 50,16% 38,37% 38,18% 49,85% 48,84% 48,37% 42,41% 54,61% 51,53%
Rörelsekapital/omsättning 42,68% 49,57% 66,68% 57,42% 60,65% 57,83% 58,14% 69,11% 53,81% 63,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,63% 8,99% 8,42% 9,18% 9,22% 8,22% 9,74% 6,61% 7,04% 6,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,66% 31,30% 25,33% 27,39% 27,84% 24,01% 25,89% 38,92% 23,24% 27,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...