Visa allt om Birka Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Birka Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 026 7 129 3 306 7 432 5 808 8 254 5 850 7 368 7 447 4 548
Övrig omsättning 511 310 386 35 38 38 35 24 37 8
Rörelseresultat (EBIT) 745 1 011 374 453 480 558 -484 -329 1 140 557
Resultat efter finansnetto 691 970 215 -128 360 511 -521 -393 1 106 557
Årets resultat 401 587 113 -118 330 280 -521 7 593 297
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 720 3 814 3 931 4 050 4 187 1 986 1 623 1 325 1 322 226
Omsättningstillgångar 1 709 1 742 1 210 1 338 1 453 1 516 1 488 1 845 2 815 1 945
Tillgångar 5 429 5 556 5 141 5 388 5 641 3 502 3 111 3 171 4 136 2 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 1 624 1 037 924 1 042 712 432 953 1 446 853
Obeskattade reserver 480 310 60 0 130 127 0 0 416 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 365 2 658 3 060 2 705 3 067 1 036 1 323 1 411 1 134 0
Kortfristiga skulder 560 963 984 1 758 1 402 1 127 1 356 807 1 141 1 179
Skulder och eget kapital 5 429 5 556 5 141 5 388 5 641 3 502 3 111 3 171 4 136 2 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 534 807 839 781 720 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 686 1 161 2 311 1 230 1 300 1 034 637 563 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 310 660 751 601 652 492 553 467 426
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 3 537 7 439 3 692 7 467 5 846 8 292 5 885 7 392 7 484 4 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 4 6 5 6 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 782 827 1 239 1 162 1 376 1 463 1 842 1 862 1 516
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 251 461 513 439 462 596 506 444 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 812 1 100 526 599 598 695 -409 -269 1 192 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,55% 115,64% -55,52% 27,96% -29,63% 41,09% -20,60% -1,06% 63,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,37% 20,55% 7,27% 8,43% 8,58% 16,05% -15,56% -10,15% 27,59% 25,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,78% 16,02% 11,31% 6,11% 8,33% 6,81% -8,27% -4,37% 15,32% 12,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,35% 41,52% 81,73% 71,78% 50,02% 54,34% 64,58% 24,57% 48,50% 57,56%
Rörelsekapital/omsättning 37,97% 10,93% 6,84% -5,65% 0,88% 4,71% 2,26% 14,09% 22,48% 16,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,20% 33,58% 21,08% 17,15% 20,17% 23,00% 13,89% 30,05% 42,20% 43,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,18% 172,27% 122,97% 76,11% 39,37% 94,59% 94,99% 72,12% 246,71% 164,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...