Visa allt om S.B.S. Steam Boiler Service Aktiebolag
Visa allt om S.B.S. Steam Boiler Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 683 38 513 25 059 22 035 21 084 24 763 20 834 19 015 15 155 17 957
Övrig omsättning 2 3 2 028 332 123 954 484 453 90 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 900 5 101 841 799 -38 2 122 1 413 1 670 1 757 726
Resultat efter finansnetto 2 717 4 857 -397 210 -650 1 453 897 1 209 1 263 514
Årets resultat 2 043 2 828 384 5 71 344 351 351 184 395
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 594 12 572 11 425 18 951 15 432 16 533 15 448 15 496 14 478 7 930
Omsättningstillgångar 10 360 10 017 7 730 5 969 7 101 6 459 7 177 6 195 5 143 2 268
Tillgångar 23 954 22 589 19 155 24 920 22 533 22 993 22 624 21 692 19 621 10 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 518 4 475 1 646 1 787 2 182 2 712 2 968 2 617 2 266 2 083
Obeskattade reserver 3 952 3 868 2 657 3 734 3 529 4 287 3 335 2 967 2 242 1 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 189 70 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 690 5 430 6 396 11 013 9 524 9 683 9 055 9 799 10 070 2 835
Kortfristiga skulder 7 794 8 816 8 455 8 386 7 109 6 242 7 267 6 309 5 043 4 024
Skulder och eget kapital 23 954 22 589 19 155 24 920 22 533 22 993 22 624 21 692 19 621 10 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 798 844 884 1 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 264 8 408 7 227 7 576 7 087 5 307 4 512 3 348 3 545
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 2 842 2 837 2 206 2 578 2 308 2 087 1 895 1 553 1 798
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 525 400 0 0 0 0 0
Omsättning 26 685 38 516 27 087 22 367 21 207 25 717 21 318 19 468 15 245 17 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 22 22 20 20 19 18 16 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 751 1 139 1 102 1 054 1 303 1 157 1 188 1 166 1 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 515 526 491 530 518 486 495 478 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 391 6 154 1 755 2 637 1 497 3 563 2 715 2 812 2 265 1 017
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,72% 53,69% 13,72% 4,51% -14,86% 18,86% 9,57% 25,47% -15,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,11% 22,60% 5,26% 3,27% -0,12% 9,29% 6,25% 7,72% 8,96% 7,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,87% 13,26% 4,02% 3,70% -0,13% 8,62% 6,78% 8,80% 11,61% 4,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,48% 59,06% 74,15% 78,11% 78,58% 66,39% 69,73% 68,83% 71,13% 58,76%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 3,12% -2,89% -10,97% -0,04% 0,88% -0,43% -0,60% 0,66% -9,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,73% 33,17% 19,41% 18,86% 21,23% 25,54% 23,98% 22,14% 19,78% 29,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,86% 95,08% 77,36% 62,95% 85,44% 92,76% 90,37% 95,88% 99,96% 56,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...