Visa allt om Magni Mannerstål Aktiebolag
Visa allt om Magni Mannerstål Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 279 9 152 37 164 20 742 27 607 57 680 21 323 11 695 36 143 33 461
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 604 1 325 7 547 2 837 8 269 7 855 7 654 3 440 -3 060 2 756
Resultat efter finansnetto 8 861 -2 488 6 981 2 319 7 848 7 458 7 482 3 213 -3 504 2 388
Årets resultat 5 158 0 4 039 1 321 4 284 4 080 4 113 2 117 -903 1 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 4 129
Omsättningstillgångar 55 426 45 369 44 988 64 816 47 744 41 873 33 152 28 342 26 693 33 335
Tillgångar 55 426 45 369 44 988 64 816 47 744 41 873 33 152 28 343 26 697 33 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 954 29 796 29 796 25 757 25 436 21 152 19 572 17 959 15 842 20 045
Obeskattade reserver 8 471 6 240 8 748 6 976 6 375 4 383 2 495 612 0 2 601
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 17 001 9 333 6 444 32 083 15 933 16 338 11 085 9 772 10 855 10 699
Skulder och eget kapital 55 426 45 369 44 988 64 816 47 744 41 873 33 152 28 343 26 697 33 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 157 138 102 176 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 180 990 785 752 551 528 418 383 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 58 141 211 202 191 158 156 179 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 2 500 500 0 3 300
Omsättning 15 279 9 152 37 164 20 742 27 607 57 680 21 323 11 695 36 143 33 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 093 3 051 12 388 6 914 9 202 19 227 7 108 5 848 18 072 16 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 97 84 381 338 340 323 294 367 397 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 604 1 325 7 547 2 837 8 269 7 855 7 655 3 443 -3 055 2 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,95% -75,37% 79,17% -24,87% -52,14% 170,51% 82,33% -67,64% 8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,10% 3,43% 16,80% 4,38% 17,34% 18,78% 23,17% 12,16% -11,36% 8,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,39% 17,02% 20,33% 13,68% 29,99% 13,63% 36,03% 29,47% -8,39% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,97% 18,80% 23,72% 19,43% 34,37% 15,55% 40,81% 37,31% -5,33% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning 251,49% 393,75% 103,71% 157,81% 115,23% 44,27% 103,49% 158,79% 43,82% 67,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,96% 76,40% 81,40% 48,13% 63,12% 58,23% 64,58% 64,95% 59,34% 65,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,44% 0,27% 36,05% 3,49% 0,41% 1,06% 3,64% 10,26% 30,00% 19,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...