Visa allt om Gunnar Nilssons Byggnads- & Fastighetsaktiebolag
Visa allt om Gunnar Nilssons Byggnads- & Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 572 1 567 1 538 3 914 3 823 4 842 3 713 4 248 6 395 7 646
Övrig omsättning - - 34 195 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -103 693 313 1 264 1 171 814 1 030 746 1 263 1 438
Resultat efter finansnetto -108 702 332 1 147 1 006 684 929 585 1 030 1 160
Årets resultat -108 543 229 892 737 533 682 428 706 835
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 029 6 148 6 287 6 625 8 491 8 624 8 036 8 337 8 638 8 463
Omsättningstillgångar 3 438 3 260 2 544 3 200 957 702 1 035 1 542 1 541 2 738
Tillgångar 9 468 9 408 8 830 9 826 9 448 9 326 9 071 9 879 10 179 11 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 113 6 380 5 992 6 033 5 291 4 698 4 292 3 737 3 429 2 815
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 900 2 900 3 512 3 512 4 512 4 512 6 312
Kortfristiga skulder 3 355 3 028 2 838 892 1 257 1 117 1 267 1 629 2 237 2 073
Skulder och eget kapital 9 468 9 408 8 830 9 826 9 448 9 326 9 071 9 879 10 179 11 200
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 210 121 88 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 383 220 220 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 47 30 31 32 20 49 66
Utdelning till aktieägare 163 159 156 270 150 143 128 127 120 93
Omsättning 1 572 1 567 1 572 4 109 3 823 4 842 3 713 4 248 6 395 7 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 3 914 3 823 4 842 3 713 4 248 6 395 7 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 439 261 260 252 153 145 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 847 467 1 506 1 494 1 121 1 331 1 047 1 566 1 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% 1,89% -60,71% 2,38% -21,05% 30,41% -12,59% -33,57% -16,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,01% 7,57% 4,61% 12,90% 12,48% 8,88% 11,38% 7,56% 12,84% 13,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,11% 45,44% 26,46% 32,40% 30,84% 17,10% 27,79% 17,58% 20,44% 19,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,57% 99,33% 89,01% 61,49% 60,35%
Rörelsekapital/omsättning 5,28% 14,81% -19,12% 58,97% -7,85% -8,57% -6,25% -2,05% -10,88% 8,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,56% 67,81% 67,86% 61,40% 56,00% 50,38% 47,32% 37,83% 33,69% 25,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,47% 107,66% 89,64% 358,74% 76,13% 62,85% 81,69% 94,66% 68,89% 132,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...