Visa allt om CLU Tech Consulting AB
Visa allt om CLU Tech Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 452 754 1 256 1 136 1 545 978 1 069 979
Övrig omsättning 51 - - 277 - 149 - 186 - -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -604 -326 260 316 462 753 362 -226 -1 146
Resultat efter finansnetto -89 -603 -318 317 384 570 814 420 -117 -1 046
Årets resultat -89 -146 2 466 256 557 748 346 -294 -785
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 540 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700
Tillgångar 540 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 823 1 239 1 887 2 121 2 865 2 608 2 220 2 174 2 468
Obeskattade reserver 0 0 457 780 985 977 1 117 1 190 1 181 1 085
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 85 96 114 228 272 225 158 155 147
Skulder och eget kapital 540 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 384 374 360 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 460 556 503 514 524 78 78 78 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 119 179 176 177 175 168 193 208 177
Utdelning till aktieägare 0 200 270 650 700 1 000 300 300 300 0
Omsättning 51 0 452 1 031 1 256 1 285 1 545 1 164 1 069 979
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 226 377 628 568 1 545 978 1 069 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 290 370 351 361 362 686 700 700 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 -604 -326 260 316 462 753 362 -226 -1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -40,05% -39,97% 10,56% -26,47% 57,98% -8,51% 9,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -17,75% 11,40% 11,55% 13,86% 20,61% 11,77% -3,33% -28,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -70,35% 42,04% 30,65% 50,18% 52,69% 42,94% -10,94% -106,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 375,22% 353,71% 247,29% 338,20% 241,10% 348,67% 313,84% 362,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,70% 90,74% 89,03% 89,73% 85,39% 87,14% 86,87% 86,80% 86,16% 87,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 714,29% 1 067,06% 1 866,67% 2 439,47% 1 091,23% 1 175,74% 784,89% 1 120,25% 1 224,52% 1 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...