Visa allt om Håkan Svenssons Måleriaffär Aktiebolag
Visa allt om Håkan Svenssons Måleriaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 704 9 355 8 514 8 839 8 155 7 431 7 364 7 814 6 895 6 606
Övrig omsättning 6 151 - 47 13 45 22 19 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 213 707 298 456 887 227 711 798 291 298
Resultat efter finansnetto 1 210 704 420 474 944 190 721 788 277 293
Årets resultat 815 445 242 264 526 74 395 659 277 293
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 14 88 137 217 232 179 82 133 104
Omsättningstillgångar 4 620 3 760 2 607 3 570 3 143 2 299 2 221 2 057 1 500 1 183
Tillgångar 4 626 3 774 2 695 3 707 3 360 2 532 2 400 2 139 1 633 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 962 1 147 702 1 460 1 697 1 170 1 097 702 242 160
Obeskattade reserver 1 053 895 767 667 558 337 252 70 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 0 0 239 117
Kortfristiga skulder 1 611 1 732 1 226 1 580 1 106 1 024 1 052 1 367 1 152 1 011
Skulder och eget kapital 4 626 3 774 2 695 3 707 3 360 2 532 2 400 2 139 1 633 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 274 4 331 3 908 4 083 3 451 3 315 3 181 3 287 3 289 2 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 961 1 920 1 411 1 629 1 392 1 203 929 1 160 1 201 1 173
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 1 000 500 0 0 0 0 0
Omsättning 10 710 9 506 8 514 8 886 8 168 7 476 7 386 7 833 6 945 6 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 823 720 655 680 680 619 614 651 575 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 477 419 446 406 376 350 378 371 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 228 739 384 534 984 306 796 857 332 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,42% 9,88% -3,68% 8,39% 9,74% 0,91% -5,76% 13,33% 4,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,22% 18,73% 15,73% 12,84% 28,30% 8,97% 30,54% 37,31% 17,88% 23,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,33% 7,56% 4,98% 5,39% 11,66% 3,05% 9,95% 10,21% 4,23% 4,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,32% 82,86% 80,06% 83,17% 83,10% 80,68% 80,88% 80,85% 77,43% 74,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 21,68% 16,22% 22,51% 24,98% 17,16% 15,87% 8,83% 5,05% 2,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,17% 48,89% 48,25% 52,65% 62,75% 56,02% 53,45% 35,18% 14,82% 12,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,66% 182,79% 144,78% 181,20% 215,10% 172,56% 172,62% 111,27% 90,02% 50,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...