Visa allt om Aktiebolaget Hedmans El-installationer
Visa allt om Aktiebolaget Hedmans El-installationer

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 253 2 108 2 236 2 025 1 928 1 646 1 631 2 107 1 779 1 548
Övrig omsättning 30 - - - - 10 - - 27 -
Rörelseresultat (EBIT) 306 292 460 308 311 51 142 215 270 120
Resultat efter finansnetto 285 292 448 337 308 34 131 224 257 101
Årets resultat 178 210 274 204 172 39 101 169 157 77
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 618 675 732 569 545 572 613 653 696 729
Omsättningstillgångar 1 925 1 806 1 741 1 555 1 534 1 439 1 482 1 463 1 582 1 323
Tillgångar 2 543 2 481 2 473 2 124 2 079 2 011 2 094 2 116 2 278 2 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 097 1 120 1 060 935 881 859 970 1 019 999 842
Obeskattade reserver 576 527 509 419 363 299 320 329 342 316
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Kortfristiga skulder 870 834 905 770 836 853 804 768 936 814
Skulder och eget kapital 2 543 2 481 2 473 2 124 2 079 2 011 2 094 2 116 2 278 2 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 140 159 208 101 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 778 762 709 671 616 412 396 426 398 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 164 159 153 131 148 124 150 133 141
Utdelning till aktieägare 200 200 150 150 150 150 150 150 150 0
Omsättning 2 283 2 108 2 236 2 025 1 928 1 656 1 631 2 107 1 806 1 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 127 1 054 1 118 1 013 964 823 816 1 054 890 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 470 443 419 374 350 340 392 316 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 363 349 489 327 338 91 183 258 314 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,88% -5,72% 10,42% 5,03% 17,13% 0,92% -22,59% 18,44% 14,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,43% 12,66% 19,21% 15,82% 16,40% 2,93% 7,07% 11,72% 13,52% 6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,03% 14,90% 21,24% 16,59% 17,69% 3,58% 9,07% 11,77% 17,31% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,15% 86,10% 85,96% 87,11% 29,72% 16,89% 22,99% 22,12% 25,24% 20,28%
Rörelsekapital/omsättning 46,83% 46,11% 37,39% 38,77% 36,20% 35,60% 41,57% 32,99% 36,31% 32,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,81% 61,71% 58,92% 58,56% 55,24% 53,67% 57,59% 59,35% 54,66% 52,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,43% 214,75% 190,72% 200,00% 181,58% 167,64% 182,21% 189,19% 167,41% 161,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...