Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Ellipsen

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08
Nettoomsättning 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 201 1 200 1 200 160 2 430
Övrig omsättning 1 0 0 0 0 0 0 19 220 105
Rörelseresultat (EBIT) -191 -343 -536 60 118 114 -70 -144 -148 673
Resultat efter finansnetto 2 569 -342 -531 66 123 444 -93 -104 -102 793
Årets resultat 8 309 4 942 6 071 8 831 7 247 7 150 5 657 6 614 1 435 5 002
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 735 59 939 56 624 49 522 44 522 36 022 30 522 23 428 8 153 8 133
Omsättningstillgångar 54 618 19 261 18 842 20 413 19 809 21 942 22 897 23 446 32 661 30 800
Tillgångar 87 352 79 200 75 466 69 935 64 331 57 964 53 419 46 873 40 814 38 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 530 74 221 69 450 63 548 54 880 48 123 40 972 35 315 29 288 27 853
Obeskattade reserver 4 550 4 650 5 403 5 403 8 378 9 379 10 806 9 341 9 938 9 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 272 329 613 984 1 073 462 1 640 2 217 1 588 1 807
Skulder och eget kapital 87 352 79 200 75 466 69 935 64 331 57 964 53 419 46 873 40 814 38 934
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 372 351 488 177 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 122 194 244 89 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 291 291 180 62 195
Utdelning till aktieägare 0 0 171 169 163 490 0 0 587 0
Omsättning 1 201 1 200 1 200 1 200 1 200 1 201 1 200 1 219 380 2 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 600 600 600 600 600 601 600 600 80 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 588 693 406 401 399 425 465 167 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -173 -343 -536 60 118 114 -70 -144 -148 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,08% 0,08% 0,00% 650,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,94% -0,43% -0,70% 0,09% 0,19% 0,78% -0,09% -0,22% -0,25% 2,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 214,08% -28,08% -44,17% 5,50% 10,33% 37,64% -4,08% -8,67% -63,12% 32,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 528,83% 1 577,67% 1 519,08% 1 619,08% 1 561,33% 1 788,51% 1 771,42% 1 769,08% 19 420,62% 1 193,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,54% 98,29% 97,61% 96,89% 95,47% 95,64% 92,48% 90,89% 89,71% 89,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20 080,15% 5 854,41% 3 073,74% 2 074,49% 1 846,13% 4 749,35% 1 396,16% 1 057,56% 1 985,45% 1 654,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...