Visa allt om Gisslins Måleri Aktiebolag
Visa allt om Gisslins Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 866 13 584 15 006 11 609 12 078 11 027 7 115 8 049 12 756 12 572
Övrig omsättning 270 359 - - 196 59 64 - 227 24
Rörelseresultat (EBIT) 255 -364 1 711 132 55 1 748 512 -210 1 375 1 496
Resultat efter finansnetto 232 -383 1 709 121 59 1 745 490 -234 1 361 1 427
Årets resultat 287 -377 1 058 174 29 948 238 1 709 705
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 109 2 271 1 398 1 197 1 403 1 136 1 118 1 217 1 280 1 326
Omsättningstillgångar 3 483 4 066 5 522 3 149 3 635 4 032 1 873 1 754 3 795 3 296
Tillgångar 5 592 6 337 6 921 4 345 5 038 5 168 2 991 2 971 5 076 4 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 390 2 103 2 480 1 421 1 247 1 907 959 796 1 767 1 613
Obeskattade reserver 1 207 1 282 1 287 1 034 1 162 1 162 717 566 821 467
Avsättningar (tkr) 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 745 2 395 2 904 1 890 2 629 2 100 1 315 1 609 2 488 2 542
Skulder och eget kapital 5 592 6 337 6 921 4 345 5 038 5 168 2 991 2 971 5 076 4 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 593 382 380 313 250 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 6 253 4 683 4 484 4 041 3 695 2 875 3 514 4 783 4 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 2 229 2 021 1 835 1 999 1 535 1 291 1 595 2 144 2 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 688 0 75 668 275
Omsättning 12 136 13 943 15 006 11 609 12 274 11 086 7 179 8 049 12 983 12 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 19 15 14 14 14 12 14 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 698 715 1 000 829 863 788 593 575 709 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 91 450 457 455 482 416 393 401 413 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 677 -102 1 848 249 188 1 851 611 -93 1 485 1 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,65% -9,48% 29,26% -3,88% 9,53% 54,98% -11,60% -36,90% 1,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,56% -5,74% 24,78% 3,04% 1,17% 33,88% 17,15% -7,03% 27,21% 32,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% -2,68% 11,43% 1,14% 0,49% 15,88% 7,21% -2,60% 10,83% 11,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,89% 76,97% 71,06% 72,73% 70,38% 87,10% 89,29% 84,95% 85,36% 86,59%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 12,30% 17,45% 10,85% 8,33% 17,52% 7,84% 1,80% 10,25% 6,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,58% 48,97% 50,34% 51,27% 41,75% 53,47% 49,73% 40,83% 46,46% 42,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,99% 169,06% 189,84% 165,40% 137,69% 191,38% 141,06% 107,89% 151,73% 128,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...