Visa allt om PLANGLASTEKNIK Stockholm Aktiebolag
Visa allt om PLANGLASTEKNIK Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 612 33 904 18 887 28 457 32 655 40 588 32 862 28 760 30 743 30 278
Övrig omsättning 122 806 478 70 129 - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -5 080 -5 191 -5 882 999 3 212 6 840 3 658 1 216 3 300 4 244
Resultat efter finansnetto -5 497 -5 636 -6 249 695 2 741 6 267 3 177 795 2 740 3 733
Årets resultat 1 585 20 -5 465 -46 1 347 3 478 1 727 1 195 1 729 1 947
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 677 12 392 13 280 15 211 14 602 15 243 14 601 14 289 14 443 13 091
Omsättningstillgångar 10 787 10 492 5 363 5 096 19 610 17 183 12 118 8 478 9 685 8 946
Tillgångar 30 464 22 884 18 643 20 307 34 211 32 426 26 719 22 766 24 128 22 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 394 809 789 4 059 7 605 10 458 9 481 7 753 7 105 5 525
Obeskattade reserver 0 0 2 655 4 004 4 848 3 966 2 461 1 651 2 511 2 091
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 511 14 081 10 683 8 664 8 508 8 658 9 168 9 855 9 831 9 917
Kortfristiga skulder 14 559 7 994 4 516 3 581 13 250 9 344 5 610 3 507 4 682 4 504
Skulder och eget kapital 30 464 22 884 18 643 20 307 34 211 32 426 26 719 22 766 24 128 22 037
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 819 846 - 809 689 1 268 844
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 8 803 8 443 7 042 5 937 5 277 6 407 5 828 5 217 4 726 4 948
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 140 2 469 2 585 - 0 - 2 060 2 014 2 041 2 053
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 500 4 200 800 0 546 150
Omsättning 46 734 34 710 19 365 28 527 32 784 40 588 32 862 28 760 30 743 30 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 20 18 19 16 18 16 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 329 2 260 944 1 581 1 719 2 537 1 826 1 798 2 050 2 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 856 782 520 583 436 538 492 504 549 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 094 -4 058 -4 830 2 190 4 289 7 863 4 479 2 004 4 130 5 036
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,48% 79,51% -33,63% -12,86% -19,55% 23,51% 14,26% -6,45% 1,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,67% -22,63% -31,38% 5,08% 9,40% 21,09% 13,71% 5,55% 13,81% 19,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,89% -15,28% -30,97% 3,62% 9,85% 16,85% 11,15% 4,39% 10,84% 14,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,99% 39,81% 59,28% 66,96% 67,93% 61,08% 61,53% 57,45% 61,04% 62,24%
Rörelsekapital/omsättning -8,09% 7,37% 4,48% 5,32% 19,48% 19,31% 19,80% 17,28% 16,27% 14,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,86% 3,54% 15,34% 35,37% 32,67% 41,27% 42,27% 39,40% 36,94% 31,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,10% 103,40% 84,26% 102,96% 131,62% 149,37% 186,97% 206,24% 173,88% 172,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...