Visa allt om J-Plåt i Österbymo Aktiebolag
Visa allt om J-Plåt i Österbymo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 783 2 803 2 620 2 490 2 714 2 482 1 976 2 309 2 675 2 725
Övrig omsättning 32 - 23 32 34 36 26 27 27 27
Rörelseresultat (EBIT) 52 167 -30 10 224 119 -342 -152 217 99
Resultat efter finansnetto 337 139 -31 17 239 87 -345 -65 86 113
Årets resultat 313 119 38 0 41 87 -130 81 -34 125
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 248 2 099 1 562 1 452 1 488 1 538 1 712 1 896 1 162 1 391
Omsättningstillgångar 1 665 1 758 1 616 1 736 1 874 1 582 1 491 1 759 2 080 1 881
Tillgångar 3 914 3 857 3 178 3 188 3 362 3 121 3 204 3 655 3 242 3 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 799 2 486 2 367 2 329 2 329 2 288 2 201 2 331 2 250 2 334
Obeskattade reserver 132 111 126 207 192 0 0 215 361 294
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 292 651 113 116 375 426 483 533 276 321
Kortfristiga skulder 690 608 571 536 465 407 519 576 354 322
Skulder och eget kapital 3 914 3 857 3 178 3 188 3 362 3 121 3 204 3 655 3 242 3 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 210 210 210 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 750 700 579 593 519 317 314 346 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 304 235 208 206 225 261 286 256 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 815 2 803 2 643 2 522 2 748 2 518 2 002 2 336 2 702 2 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 392 1 402 1 310 1 245 1 357 1 241 988 1 155 1 338 1 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 536 480 404 413 375 396 402 420 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 376 193 212 463 370 -44 168 390 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,71% 6,98% 5,22% -8,25% 9,35% 25,61% -14,42% -13,68% -1,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,22% 4,36% -0,88% 0,60% 7,76% 4,17% -10,46% 0,68% 8,24% 4,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,97% 5,99% -1,07% 0,76% 9,62% 5,24% -16,95% 1,08% 9,98% 4,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,46% 62,90% 59,96% 54,74% 61,64% 59,31% 56,22% 61,84% 57,87% 51,38%
Rörelsekapital/omsättning 35,03% 41,03% 39,89% 48,19% 51,92% 47,34% 49,19% 51,23% 64,52% 57,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,14% 66,70% 77,57% 78,12% 73,48% 73,31% 68,70% 68,11% 77,42% 77,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,72% 245,56% 233,45% 270,34% 338,28% 302,21% 217,73% 256,94% 510,73% 510,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...