Visa allt om Nygab Fritid Aktiebolag
Visa allt om Nygab Fritid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 221 225 469 505 653 706 1 179 1 662 2 141
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -616 -535 -1 518 -1 306 -677 -1 118 -1 980 -2 258 -1 752 -1 632
Resultat efter finansnetto -177 -181 -1 152 -6 131 31 -3 141 -1 981 -2 257 -1 744 -1 611
Årets resultat -177 119 1 543 -6 131 749 -1 961 2 13 17 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 23 23 23 6 345 6 374 8 403 8 417 8 419 8 432
Omsättningstillgångar 554 686 1 006 2 475 2 883 540 452 709 1 999 2 609
Tillgångar 577 709 1 029 2 499 9 227 6 914 8 856 9 126 10 418 11 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 490 171 127 4 058 3 309 5 270 5 268 5 255 5 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 220 859 2 371 5 169 3 605 3 586 3 858 5 163 5 514
Skulder och eget kapital 577 709 1 029 2 499 9 227 6 914 8 856 9 126 10 418 11 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 7 - 379 0 - 720 985 1 003 720
Varav tantiem till styrelse & VD - 7 432 379 - - 240 265 720 293
Löner till övriga anställda - 374 363 367 475 656 378 378 372 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 100 125 - - - -
Sociala kostnader - 136 390 327 168 268 414 491 511 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 221 225 469 505 653 706 1 179 1 662 2 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 221 113 235 253 327 235 393 554 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 549 627 571 363 492 522 639 616 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -616 -535 -1 518 -1 306 -677 -1 109 -1 966 -2 245 -1 739 -1 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,00% -1,78% -52,03% -7,13% -22,66% -7,51% -40,12% -29,06% -22,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,16% -25,25% -111,76% -52,26% 0,37% -45,39% -22,35% -24,71% -16,70% -14,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -414,29% -81,00% -511,11% -278,46% 6,73% -480,55% -280,31% -191,26% -104,69% -75,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,05% 97,74% 81,33% 74,20% 86,14% 83,31% 68,13% 40,97% 66,19% 60,86%
Rörelsekapital/omsättning 688,10% 210,86% 65,33% 22,17% -452,67% -469,37% -443,91% -267,09% -190,37% -135,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,07% 69,11% 16,62% 5,08% 43,98% 47,86% 59,51% 57,73% 50,44% 49,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,06% 296,36% 112,57% 102,87% 53,11% 10,12% 8,59% 14,49% 28,76% 38,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...