Visa allt om Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 048 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 438 15 266 15 285 13 593
Övrig omsättning - - - - - - 234 259 189 751
Rörelseresultat (EBIT) 2 917 1 543 56 595 936 2 276 692 908 1 162 120
Resultat efter finansnetto 2 780 5 449 -104 2 132 690 2 073 575 684 867 59
Årets resultat 1 774 13 837 1 373 1 770 326 1 100 625 901 747 267
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 369 11 043 14 515 16 842 16 550 16 430 16 807 19 405 19 528 18 680
Omsättningstillgångar 13 306 23 340 2 272 1 943 1 129 2 419 2 694 2 619 2 489 3 904
Tillgångar 23 675 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 427 16 653 5 576 6 202 6 432 8 105 9 005 10 379 10 881 11 536
Obeskattade reserver 2 343 1 878 1 690 1 490 1 490 1 290 750 1 094 1 744 1 971
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 359 9 648 6 204 6 268 6 816 6 420 6 540 6 887 6 489 5 005
Kortfristiga skulder 5 546 6 205 3 317 4 825 2 941 3 035 3 206 3 665 2 903 4 071
Skulder och eget kapital 23 675 34 383 16 787 18 785 17 679 18 850 19 501 22 025 22 017 22 584
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 586 1 228 2 445 2 342 1 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 641 5 685 5 868 5 713 5 716 4 060 4 994 3 146 3 812 3 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 110 2 043 2 142 2 154 2 168 2 400 1 687 1 698 2 183 3 066
Utdelning till aktieägare 2 001 15 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 403 1 403
Omsättning 19 048 17 087 14 730 14 916 15 522 16 480 14 672 15 525 15 474 14 344
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 16 16 15 14 15 18 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 361 1 068 921 932 1 035 1 177 963 848 764 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 493 509 504 539 498 524 458 399 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 736 2 360 762 1 383 1 654 2 963 1 688 1 980 2 180 1 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,48% 16,00% -1,25% -3,90% -5,81% 14,14% -5,42% -0,12% 12,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,33% 16,13% 0,36% 12,22% 5,31% 12,07% 3,58% 4,32% 5,34% 0,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,32% 32,45% 0,41% 15,39% 6,05% 13,81% 4,84% 6,23% 7,69% 0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 92,38% 93,78% 94,32% 93,90% 94,47% 95,36% 95,46% 94,93%
Rörelsekapital/omsättning 40,74% 100,28% -7,09% -19,32% -11,67% -3,74% -3,55% -6,85% -2,71% -1,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,19% 52,69% 41,07% 38,86% 42,59% 48,04% 49,01% 50,70% 55,12% 57,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,92% 376,15% 68,50% 40,27% 38,39% 79,70% 84,03% 71,46% 85,74% 95,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...