Visa allt om Aktiebolaget Glass-Olle
Visa allt om Aktiebolaget Glass-Olle

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 510 271 706 453 550 640 1 068 1 516 1 883 1 825
Övrig omsättning - - - - 394 3 277 102 256 336 2 548
Rörelseresultat (EBIT) -232 -393 -370 -360 -61 3 027 171 233 90 2 212
Resultat efter finansnetto -285 -450 -351 -205 4 002 3 035 471 732 318 2 226
Årets resultat -314 34 -4 -53 3 918 1 656 273 669 118 1 637
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 316 7 196 7 150 6 518 4 852 3 968 4 372 4 609 3 777 4 006
Omsättningstillgångar 5 195 5 751 6 643 - 6 823 4 790 1 879 1 556 1 101 890
Tillgångar 12 511 12 947 13 793 11 166 11 676 8 758 6 251 6 165 4 878 4 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 401 8 715 8 681 8 684 8 606 5 688 4 032 3 858 3 288 3 257
Obeskattade reserver 0 0 453 800 1 000 1 119 494 394 394 424
Avsättningar (tkr) 1 170 1 170 1 170 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 300 2 300 2 300 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 0 0
Kortfristiga skulder 1 640 763 1 190 512 900 781 555 743 1 195 1 215
Skulder och eget kapital 12 511 12 947 13 793 11 166 11 676 8 758 6 251 6 165 4 878 4 895
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 420 380 0 372 436 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 340 420 - - 0 0 0 0 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 126 264 214 68 0 117 152 316 240
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 510 271 706 453 944 3 917 1 170 1 772 2 219 4 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 510 271 - 453 550 - 1 068 1 516 1 883 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 474 - 588 489 - 558 591 790 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -163 -355 -332 -356 -61 3 356 392 489 523 3 066
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 88,19% -61,61% 55,85% -17,64% -14,06% -40,07% -29,55% -19,49% 3,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,85% -3,04% -2,44% -1,84% 34,27% 34,65% 7,53% 11,89% 6,58% 45,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -45,49% -145,02% -47,59% -45,25% 727,45% 474,22% 44,10% 48,35% 17,05% 121,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 75,94% 98,97% 99,87% 99,79% 94,25%
Rörelsekapital/omsättning 697,06% 1 840,59% 772,38% -113,02% 1 076,91% 626,41% 123,97% 53,63% -4,99% -17,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,16% 67,31% 65,50% 83,36% 80,02% 74,36% 70,33% 67,29% 73,22% 72,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 316,77% 753,74% 558,24% - 758,11% 613,32% 338,56% 209,42% 92,13% 73,25%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...