Visa allt om Castellum Väst AB
Visa allt om Castellum Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 157 742 159 388 152 575 153 169 179 944 181 744 193 240 230 773 230 582 221 026
Övrig omsättning 158 - - 118 833 192 819 13 190 - 151 776 42 923 -
Rörelseresultat (EBIT) 77 621 81 031 77 726 42 775 58 482 48 934 109 349 93 720 109 250 124 872
Resultat efter finansnetto 153 545 170 629 111 938 153 691 151 988 -4 922 246 066 32 408 55 787 107 686
Årets resultat 113 041 132 429 86 895 120 261 115 155 321 232 086 21 912 55 022 89 926
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 208 528 4 068 428 2 888 952 2 822 335 2 838 709 1 797 396 1 835 871 1 805 966 1 978 894 1 970 164
Omsättningstillgångar 4 793 495 1 303 900 365 613 334 809 127 534 341 155 298 400 429 854 1 044 916 540 538
Tillgångar 9 002 023 5 372 328 3 254 565 3 157 144 2 966 243 2 138 551 2 134 271 2 235 820 3 023 810 2 510 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 729 2 964 089 645 360 581 865 540 818 290 875 385 771 246 688 365 626 430 008
Obeskattade reserver 28 663 20 583 19 365 17 799 18 980 17 918 13 219 11 164 12 078 9 794
Avsättningar (tkr) 96 158 85 099 81 117 64 241 82 717 68 154 88 879 81 951 83 691 90 707
Långfristiga skulder 4 169 401 1 099 961 998 411 988 150 996 900 0 978 171 978 171 1 475 271 1 912 160
Kortfristiga skulder 2 043 072 1 202 596 1 510 312 1 505 089 1 326 828 1 761 604 668 231 917 846 1 087 144 68 033
Skulder och eget kapital 9 002 023 5 372 328 3 254 565 3 157 144 2 966 243 2 138 551 2 134 271 2 235 820 3 023 810 2 510 702
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 903 2 878 2 038 2 433 2 056 1 833 2 388 1 376 1 376 1 238
Varav tantiem till styrelse & VD 497 1 353 645 934 618 476 1 006 - - 0
Löner till övriga anställda 26 546 23 750 21 945 19 213 17 138 16 488 16 923 15 848 14 862 14 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 13 083 11 975 11 353 9 655 8 395 8 373 8 742 8 272 7 790 7 528
Utdelning till aktieägare 260 000 350 000 125 500 0 0 6 000 65 000 79 000 104 000 104 000
Omsättning 157 900 159 388 152 575 272 002 372 763 194 934 193 240 382 549 273 505 221 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 48 49 44 43 42 40 39 39 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 817 3 321 3 114 3 481 4 185 4 327 4 831 5 917 5 912 5 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 760 804 721 711 642 636 701 654 616 613
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 725 98 188 95 046 59 688 76 226 80 363 127 263 110 807 128 464 143 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,03% 4,47% -0,39% -14,88% -0,99% -5,95% -16,26% 0,08% 4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,75% 4,50% 5,85% 7,52% 8,68% 3,85% 15,93% 5,84% 4,58% 7,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 157,05% 151,55% 124,85% 155,05% 143,14% 45,34% 175,99% 56,54% 60,10% 90,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,52% 57,22% 55,53% 56,38% 59,00% 50,40% 60,16% 62,48% 58,36% 58,89%
Rörelsekapital/omsättning 1 743,62% 63,56% -750,25% -764,04% -666,48% -781,57% -191,38% -211,46% -18,31% 213,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,85% 55,47% 20,29% 18,87% 18,73% 14,22% 18,53% 11,40% 12,39% 17,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,62% 108,42% 24,21% 22,25% 9,61% 19,37% 44,66% 46,83% 96,12% 794,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...