Visa allt om Amab Hydraul Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 215 968 203 132 170 379 182 375 170 367 158 525 148 572 135 727 138 295 135 304
Övrig omsättning 6 538 979 1 920 929 658 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 607 12 763 6 496 4 319 10 432 8 869 3 965 924 7 035 9 932
Resultat efter finansnetto 6 901 13 260 8 499 4 324 10 291 8 080 3 753 699 6 016 8 237
Årets resultat 7 341 10 603 7 017 3 271 7 410 6 710 4 456 1 199 4 544 5 726
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 005 38 855 41 217 42 771 44 836 45 692 47 159 48 059 50 162 50 693
Omsättningstillgångar 122 059 122 398 101 864 104 662 93 746 87 538 86 716 87 251 84 492 89 120
Tillgångar 163 064 161 253 143 081 147 433 138 582 133 229 133 875 135 311 134 654 139 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 463 37 122 31 519 27 502 31 231 28 821 26 112 71 656 71 258 67 514
Obeskattade reserver 8 200 10 500 10 500 10 500 10 500 9 800 10 462 12 364 13 203 13 094
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 110 76 620 75 000 74 950 68 580 69 050 66 759 28 768 28 472 31 721
Kortfristiga skulder 50 291 37 011 26 062 34 481 28 271 25 558 30 542 22 523 21 722 27 485
Skulder och eget kapital 163 064 161 253 143 081 147 433 138 582 133 229 133 875 135 311 134 654 139 813
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 1 147 1 150 1 175 1 254 1 203 1 183 1 183 1 189 1 045 935
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 008 24 524 22 899 22 618 20 382 20 563 20 668 19 993 19 655 17 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 242 11 140 9 482 9 978 8 728 9 127 8 739 8 302 8 305 7 716
Utdelning till aktieägare 4 000 6 000 0 3 000 700 5 000 4 000 50 000 800 800
Omsättning 222 506 204 111 172 299 183 304 171 025 158 525 148 572 135 727 138 295 135 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 68 65 55 52 52 54 53 52 51 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 176 3 125 3 098 3 507 3 276 2 936 2 803 2 610 2 712 2 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 579 627 669 605 593 597 589 596 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 793 15 828 9 518 7 578 13 818 11 645 6 625 3 467 9 095 12 158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,32% 19,22% -6,58% 7,05% 7,47% 6,70% 9,46% -1,86% 2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,39% 8,39% 6,10% 3,06% 7,57% 6,71% 4,55% 1,82% 6,09% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,31% 6,66% 5,12% 2,47% 6,15% 5,64% 4,10% 1,82% 5,93% 7,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,05% 37,98% 36,71% 36,53% 37,62% 38,78% 39,00% 39,36% 39,23% 40,02%
Rörelsekapital/omsättning 33,23% 42,04% 44,49% 38,48% 38,43% 39,10% 37,81% 47,69% 45,39% 45,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,51% 28,10% 27,75% 24,21% 28,45% 27,37% 25,60% 60,08% 60,57% 55,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,87% 160,93% 146,43% 113,98% 111,72% 128,26% 108,60% 150,62% 138,49% 118,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!