Visa allt om Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag
Visa allt om Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 217 000 3 649 000 3 389 000 3 034 000 2 740 000 2 676 000 2 576 000 2 585 000 2 605 000 2 518 000
Övrig omsättning 5 000 8 000 3 000 4 000 70 000 42 000 8 000 3 000 10 000 13 000
Rörelseresultat (EBIT) 425 000 389 000 314 000 275 000 204 000 195 000 233 000 221 000 198 000 154 000
Resultat efter finansnetto 406 000 370 000 306 000 258 000 184 000 186 000 218 000 189 000 168 000 161 000
Årets resultat 512 000 280 000 214 000 211 000 143 000 135 000 156 000 134 000 123 000 95 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 125 000 1 668 000 1 517 000 1 437 000 1 357 000 1 297 000 1 239 000 1 180 000 1 116 000 1 118 000
Omsättningstillgångar 2 041 000 2 945 000 1 616 000 1 591 000 1 332 000 1 276 000 1 320 000 1 336 000 1 358 000 1 353 000
Tillgångar 8 166 000 4 613 000 3 133 000 3 028 000 2 689 000 2 573 000 2 559 000 2 516 000 2 474 000 2 471 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 664 000 1 602 000 1 413 000 1 362 000 1 237 000 1 254 000 1 301 000 1 295 000 1 305 000 1 229 000
Minoritetsintressen 0 1 000 0 -2 000 0 1 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 000 10 000 3 000 182 000 6 000 8 000 1 000 74 000 0 0
Långfristiga skulder 4 180 000 1 366 000 142 000 0 85 000 56 000 89 000 1 000 80 000 76 000
Kortfristiga skulder 2 310 000 1 634 000 1 575 000 1 486 000 1 361 000 1 254 000 1 168 000 1 146 000 1 089 000 1 166 000
Skulder och eget kapital 8 166 000 4 613 000 3 133 000 3 028 000 2 689 000 2 573 000 2 559 000 2 516 000 2 474 000 2 471 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 56 314 15 347 12 762 8 788 127 000 126 000 125 000 124 000 111 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 3 338 2 473 111 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 895 000 1 581 000 1 546 000 1 355 000 1 252 212 1 176 000 1 112 000 1 089 000 1 124 000 1 045 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 433 000 400 000 402 000 418 000 335 000 342 000 322 000 320 000 334 000 375 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 222 000 3 657 000 3 392 000 3 038 000 2 810 000 2 718 000 2 584 000 2 588 000 2 615 000 2 531 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 318 2 888 2 771 2 645 2 688 2 830 2 716 2 644 2 681 2 683
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 264 1 223 1 147 1 019 946 948 978 972 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 705 709 675 594 581 574 580 590 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 701 000 665 000 537 000 517 000 416 000 398 000 381 000 390 000 324 000 306 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,57% 7,67% 11,70% 10,73% 2,39% 3,88% -0,35% -0,77% 3,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,18% 8,56% 10,21% 9,21% 7,74% 7,77% 9,34% 8,90% 8,25% 7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,98% 10,82% 9,44% 9,20% 7,59% 7,47% 9,28% 8,67% 7,83% 6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,96% 55,71% 54,35% 51,29% 51,28% 48,99% 48,21% 45,96% 43,42% 43,92%
Rörelsekapital/omsättning -6,38% 35,93% 1,21% 3,46% -1,06% 0,82% 5,90% 7,35% 10,33% 7,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,38% 34,73% 45,10% 44,98% 46,00% 48,74% 50,84% 51,47% 52,75% 49,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,01% 180,23% 102,60% 107,07% 97,87% 101,75% 113,01% 116,58% 124,70% 116,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 33 000 38 000 28 000 19 000 22 000 19 000 17 000 18 000 14 000 16 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 000 -20 000 -33 000 -14 000 -18 000 -2 000 -6 000 -11 000 -17 000 -11 000
Resultat efter finansnetto 333 000 15 000 206 000 124 000 17 000 79 000 202 000 190 000 3 000 8 000
Årets resultat 333 000 16 000 198 000 110 000 13 000 55 000 164 000 192 000 0 1 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 191 000 1 969 000 1 202 000 1 055 000 1 077 000 1 079 000 1 111 000 1 135 000 1 090 000 1 098 000
Omsättningstillgångar 1 611 000 1 245 000 1 028 000 1 074 000 998 000 1 005 000 955 000 876 000 769 000 808 000
Tillgångar 6 802 000 3 214 000 2 230 000 2 129 000 2 075 000 2 084 000 2 066 000 2 011 000 1 859 000 1 906 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 504 000 1 507 000 1 563 000 1 548 000 1 533 000 1 608 000 1 701 000 1 675 000 1 566 000 1 590 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 14 000 15 000 11 000 7 000 7 000 2 000 2 000 2 000 3 000 1 000
Långfristiga skulder 3 632 000 1 110 000 0 0 0 0 0 0 5 000 15 000
Kortfristiga skulder 1 652 000 582 000 656 000 574 000 535 000 474 000 363 000 334 000 285 000 300 000
Skulder och eget kapital 6 802 000 3 214 000 2 230 000 2 129 000 2 075 000 2 084 000 2 066 000 2 011 000 1 859 000 1 906 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 8 788 7 000 10 000 11 000 10 000 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 111 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 000 17 000 14 000 15 2 212 0 0 0 1 000 1 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 000 16 000 10 000 4 9 000 3 000 3 000 5 000 5 000 6 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 111 473 86 701 86 701 88 365 77 829 53 106 33 191
Omsättning 33 000 38 000 28 000 19 000 22 000 19 000 17 000 18 000 14 000 16 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 511 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 000 12 667 9 333 6 333 7 333 37 5 667 6 000 3 500 4 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 11 000 8 000 - - 20 - 5 333 4 000 4 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 000 -20 000 -33 000 -14 000 -18 000 -2 000 -6 000 -11 000 -17 000 -11 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,16% 35,71% 47,37% -13,64% 15,79% 11,76% -5,56% 28,57% -12,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,03% 1,06% 9,69% 7,61% 1,93% 4,61% 11,13% 12,38% 3,87% 5,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 242,42% 89,47% 771,43% 852,63% 181,82% 505,26% 1 352,94% 1 383,33% 514,29% 637,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -124,24% 1 744,74% 1 328,57% 2 631,58% 2 104,55% 2 794,74% 3 482,35% 3 011,11% 3 457,14% 3 175,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,11% 46,89% 70,09% 72,71% 73,88% 77,16% 82,33% 83,29% 84,24% 83,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,52% 213,92% 156,71% 187,11% 186,54% 212,03% 263,09% 262,28% 269,82% 269,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...