Visa allt om Aktiebolaget Systemstöd Sverige

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 45 994 41 252 39 017 45 583 43 511 39 875 36 602 28 319 17 251 15 295
Övrig omsättning - - - - - - - 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 354 1 798 2 762 5 159 4 664 5 584 3 859 4 503 2 621 1 039
Resultat efter finansnetto 2 432 1 790 2 739 5 157 4 711 5 632 3 906 4 532 2 626 1 026
Årets resultat 2 630 1 335 2 076 3 960 3 681 4 358 2 128 3 287 1 977 682
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 034 2 559 2 584 3 112 3 159 3 109 172 184 278 407
Omsättningstillgångar 14 508 12 708 10 498 10 819 16 487 15 930 15 998 13 381 9 381 6 612
Tillgångar 16 542 15 267 13 082 13 931 19 646 19 039 16 170 13 565 9 659 7 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 293 8 963 7 628 8 552 7 592 7 431 4 498 5 330 3 823 2 461
Obeskattade reserver 0 990 990 990 990 1 055 1 055 65 65 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 249 5 314 4 464 4 389 11 064 10 553 10 617 8 170 5 771 4 493
Skulder och eget kapital 16 542 15 267 13 082 13 931 19 646 19 039 16 170 13 565 9 659 7 019
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 2 565 2 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 15 806 13 183 11 297 10 489 8 742 2 523 3 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 7 780 6 318 5 385 5 008 4 088 2 476 2 465
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 3 520 1 425 2 960 1 780 615
Omsättning 45 994 41 252 39 017 45 583 43 511 39 875 36 602 28 356 17 251 15 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 30 28 27 24 20 18 18 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 314 1 375 1 393 1 688 1 813 1 994 2 033 1 573 1 917 1 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 911 936 939 945 877 901 924 765 869 831
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 379 1 823 2 790 5 258 4 704 5 647 3 933 4 619 2 793 1 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,50% 5,73% -14,40% 4,76% 9,12% 8,94% 29,25% 64,16% 12,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,86% 11,78% 21,11% 37,06% 24,01% 29,64% 24,16% 33,45% 27,19% 15,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,34% 4,36% 7,08% 11,33% 10,84% 14,15% 10,67% 16,02% 15,22% 6,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,98% 89,08% 100,00% 81,89% 73,44% 71,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,96% 17,92% 15,47% 14,11% 12,46% 13,48% 14,70% 18,40% 20,93% 13,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,22% 63,77% 64,21% 66,93% 42,57% 43,35% 32,63% 39,65% 40,08% 35,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,17% 239,14% 235,17% 246,50% 149,01% 150,95% 150,68% 163,78% 162,55% 147,16%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...