Visa allt om Bengt Nords Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 45 497 41 333 37 031 36 216 37 565 35 728 33 080 27 987 23 315 25 481
Övrig omsättning 598 512 43 206 211 49 61 128 82 93
Rörelseresultat (EBIT) 4 517 4 884 3 950 -71 4 512 3 078 1 886 2 550 1 118 894
Resultat efter finansnetto 4 305 4 769 3 765 -249 4 416 2 995 1 828 2 513 1 057 739
Årets resultat 3 033 2 541 1 669 97 1 943 1 044 1 465 1 184 747 427
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 724 15 263 14 250 18 552 18 319 15 588 13 351 12 800 8 134 10 420
Omsättningstillgångar 12 187 10 667 7 886 4 471 7 063 6 506 6 026 5 444 4 200 4 676
Tillgångar 29 911 25 930 22 136 23 023 25 382 22 094 19 377 18 243 12 334 15 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 679 3 146 2 105 435 3 339 4 396 4 552 4 287 4 102 3 355
Obeskattade reserver 10 593 9 902 8 356 6 724 7 124 5 227 3 596 3 654 2 680 2 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 084 5 060 3 772 6 576 6 858 5 472 4 972 4 358 1 604 3 170
Kortfristiga skulder 7 555 7 822 7 903 9 289 8 062 7 000 6 257 5 946 3 947 5 985
Skulder och eget kapital 29 911 25 930 22 136 23 023 25 382 22 094 19 377 18 243 12 334 15 096
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 9 227 7 521 8 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 3 649 2 677 3 110
Utdelning till aktieägare 3 000 1 500 1 500 0 3 000 3 000 1 200 1 200 1 000 0
Omsättning 46 095 41 845 37 074 36 422 37 776 35 777 33 141 28 115 23 397 25 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 31 31 31 31 30 25 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 468 1 333 1 195 1 168 1 212 1 153 1 103 1 119 1 457 1 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 559 536 616 551 540 529 523 649 671
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 867 8 641 7 791 4 264 8 072 6 625 4 998 5 030 3 602 3 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,07% 11,62% 2,25% -3,59% 5,14% 8,00% 18,20% 20,04% -8,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,11% 18,89% 17,89% -0,12% 17,92% 14,12% 9,92% 14,23% 9,49% 6,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,93% 11,85% 10,69% -0,08% 12,11% 8,73% 5,81% 9,28% 5,02% 3,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,09% 96,20% 98,34% 99,27% 99,25% 97,74% 98,00% 68,37% 63,66% 62,60%
Rörelsekapital/omsättning 10,18% 6,88% -0,05% -13,30% -2,66% -1,38% -0,70% -1,79% 1,09% -5,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,27% 41,92% 38,95% 24,67% 35,05% 38,35% 37,97% 39,12% 50,21% 35,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,31% 136,37% 99,78% 48,13% 87,61% 92,94% 96,31% 91,56% 105,85% 77,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!