Visa allt om Getinge Snickeri och Trävaror Aktiebolag
Visa allt om Getinge Snickeri och Trävaror Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 296 14 121 13 132 14 285 14 782 15 585 16 666 17 090 20 732 21 169
Övrig omsättning 275 314 21 - 32 5 152 - 53 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 275 441 27 96 572 712 1 281 2 187 2 169 2 437
Resultat efter finansnetto 1 279 450 32 105 594 696 1 251 2 111 2 226 2 501
Årets resultat 960 537 362 61 251 483 675 1 127 1 264 1 808
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 2 175 2 100 2 366 2 434 2 192 2 271 2 190 2 598 1 199
Omsättningstillgångar 8 813 7 196 6 528 6 588 6 549 7 297 7 459 7 698 5 976 10 224
Tillgångar 10 637 9 371 8 627 8 954 8 984 9 490 9 730 9 887 8 573 11 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 327 5 367 4 604 4 492 4 681 4 680 4 447 4 022 3 145 7 332
Obeskattade reserver 1 155 1 127 1 387 1 846 1 772 1 529 1 500 1 147 609 148
Avsättningar (tkr) 0 0 226 238 298 312 327 363 378 0
Långfristiga skulder 600 600 600 350 500 825 1 175 2 125 1 975 0
Kortfristiga skulder 2 556 2 278 1 811 2 029 1 733 2 143 2 281 2 231 2 466 3 943
Skulder och eget kapital 10 637 9 371 8 627 8 954 8 984 9 490 9 730 9 887 8 573 11 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 324 315 330 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 746 2 866 2 664 2 670 2 562 2 088 1 941 1 866 2 156 2 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 194 1 269 1 192 1 200 1 115 1 010 892 835 803 800
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 250 250 250 250 250 250 1 250
Omsättning 14 571 14 435 13 153 14 285 14 814 15 590 16 818 17 090 20 785 21 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 787 1 569 1 459 1 587 1 642 1 732 1 852 1 899 2 304 2 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 461 430 432 406 382 351 339 332 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 626 778 334 370 807 909 1 537 2 722 2 649 2 921
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,24% 7,53% -8,07% -3,36% -5,15% -6,49% -2,48% -17,57% -2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,02% 4,80% 0,49% 1,28% 6,81% 7,76% 13,19% 22,24% 26,50% 22,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,95% 3,19% 0,32% 0,81% 4,14% 4,72% 7,70% 12,87% 10,96% 11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,87% 41,00% 40,79% 37,98% 37,78% 38,04% 33,87% 40,67% 34,23% 35,44%
Rörelsekapital/omsättning 43,77% 34,83% 35,92% 31,91% 32,58% 33,07% 31,07% 31,99% 16,93% 29,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,95% 66,65% 65,91% 65,36% 66,64% 61,19% 57,07% 49,03% 41,80% 65,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,60% 185,29% 212,70% 188,66% 217,89% 197,71% 216,31% 227,61% 107,18% 162,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...