Visa allt om Pengfors Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 432 3 423 3 088 1 562 1 100 1 035 1 166 1 104 1 081 1 025
Övrig omsättning - - - - - - - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -559 370 367 192 169 195 165 121 127 -66
Resultat efter finansnetto -559 370 367 192 170 196 169 128 132 -63
Årets resultat -507 283 249 150 133 177 226 120 75 13
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 032 890 285 195 34 36 38 40 43 347
Omsättningstillgångar 864 911 779 586 543 785 692 726 642 611
Tillgångar 1 896 1 802 1 064 781 577 820 731 766 684 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 874 591 342 392 659 481 422 302 577
Obeskattade reserver 0 52 47 3 3 5 36 158 194 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 335 575 125 125 25 25 25 25 25 20
Kortfristiga skulder 195 301 302 312 157 133 189 162 163 196
Skulder och eget kapital 1 896 1 802 1 064 781 577 820 731 766 684 958
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 508 475 491 504 461 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 150 119 142 141 171 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 167 0 0
Omsättning 1 432 3 423 3 088 1 562 1 100 1 035 1 166 1 104 1 091 1 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 716 1 141 1 029 521 550 518 583 552 541 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 417 367 285 336 306 327 332 328 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -447 437 412 201 171 197 167 123 131 -60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,17% 10,85% 97,70% 42,00% 6,28% -11,23% 5,62% 2,13% 5,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,48% 20,53% 34,49% 24,58% 29,29% 23,90% 23,12% 16,58% 19,15% -6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,04% 10,81% 11,88% 12,29% 15,36% 18,94% 14,49% 11,50% 12,12% -6,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,06% 59,66% 61,98% 82,01% 88,73% 90,72% 80,45% 84,78% 87,33% 89,17%
Rörelsekapital/omsättning 46,72% 17,82% 15,45% 17,54% 35,09% 63,00% 43,14% 51,09% 44,31% 40,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,36% 50,75% 58,99% 44,09% 68,34% 80,84% 69,64% 70,29% 65,06% 72,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 367,69% 249,17% 183,44% 141,99% 285,99% 563,16% 336,51% 397,53% 357,67% 271,94%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...