Visa allt om Per-Eric Ollén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 21 047 19 389 15 839 19 135 18 319 18 284 15 192 16 441 15 283 15 325
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 390 2 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 796 1 014 325 1 218 1 048 963 308 582 337 386
Resultat efter finansnetto 1 796 1 014 325 1 218 1 048 964 1 612 583 1 253 755
Årets resultat 1 068 614 188 892 748 992 1 817 823 978 360
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 333 1 422 1 478 1 608 1 739 1 864 2 273 11 114 10 921 10 427
Omsättningstillgångar 13 160 11 525 9 964 9 450 8 756 7 385 6 248 6 947 6 836 6 774
Tillgångar 14 493 12 947 11 442 11 059 10 495 9 249 8 521 18 061 17 757 17 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 874 9 807 9 193 9 005 8 113 7 365 6 374 15 557 14 734 14 006
Obeskattade reserver 1 389 939 708 628 560 475 788 1 157 1 647 1 675
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 229 2 201 1 541 1 426 1 822 1 408 1 360 1 347 1 376 1 521
Skulder och eget kapital 14 493 12 947 11 442 11 059 10 495 9 249 8 521 18 061 17 757 17 201
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 225 1 187 1 193 1 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 473 458 463 440
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 250
Omsättning 21 047 19 389 15 839 19 135 18 319 18 674 15 194 16 441 15 283 15 325
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 262 4 847 3 960 4 784 4 580 4 571 3 798 4 110 3 821 3 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 556 543 528 508 519 441 424 430 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 885 1 131 455 1 348 1 198 1 142 470 754 506 524
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,55% 22,41% -17,22% 4,45% 0,19% 20,35% -7,60% 7,58% -0,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,39% 7,83% 2,84% 11,01% 9,99% 10,42% 18,92% 3,23% 7,06% 4,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,53% 5,23% 2,05% 6,37% 5,72% 5,27% 10,61% 3,55% 8,20% 4,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,71% 21,55% 22,54% 23,02% 22,57% 21,12% 20,75% 20,94% 20,94% 21,94%
Rörelsekapital/omsättning 51,94% 48,09% 53,18% 41,93% 37,85% 32,69% 32,17% 34,06% 35,73% 34,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,50% 81,40% 85,17% 85,86% 81,47% 83,64% 82,02% 91,13% 90,21% 88,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 393,05% 366,15% 443,67% 440,32% 317,29% 341,26% 287,72% 357,54% 368,53% 326,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!