Visa allt om Tryckta i Markaryd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 115 553 82 145 94 803 89 779 83 775 80 593 69 369 66 277 64 370 59 157
Övrig omsättning 2 134 6 022 3 070 2 067 2 313 2 035 2 601 1 739 2 650 4 778
Rörelseresultat (EBIT) 17 006 10 675 11 537 7 526 10 394 9 807 5 718 6 972 5 784 6 001
Resultat efter finansnetto 17 006 10 675 11 537 8 258 10 392 9 811 5 999 6 994 5 890 6 334
Årets resultat 4 133 6 714 1 586 840 1 059 1 439 1 558 1 709 5 892 5 171
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Omsättningstillgångar 35 083 35 215 22 436 26 273 28 176 27 029 20 840 18 802 19 744 23 830
Tillgångar 35 088 35 220 22 441 26 278 28 181 27 034 20 845 18 807 19 749 23 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 067 14 934 8 221 11 134 15 294 14 235 12 796 11 239 9 529 8 317
Obeskattade reserver 4 646 2 876 762 1 262 1 612 1 612 1 612 1 612 2 830 4 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 375 17 410 13 459 13 882 11 275 11 188 6 437 5 956 7 389 10 987
Skulder och eget kapital 35 088 35 220 22 441 26 278 28 181 27 034 20 845 18 807 19 749 23 835
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 034 - - - - - 12 692 12 004 11 150 11 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 443 - - - - - 4 786 3 591 3 908 4 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 500 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 117 687 88 167 97 873 91 846 86 088 82 628 71 970 68 016 67 020 63 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 51 52 50 47 45 42 40 38 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 140 1 611 1 823 1 796 1 782 1 791 1 652 1 657 1 694 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 469 471 470 463 456 422 395 396 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 006 10 675 11 537 7 526 10 394 9 807 5 718 6 972 5 784 6 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,67% -13,35% 5,60% 7,17% 3,95% 16,18% 4,67% 2,96% 8,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,47% 30,31% 51,41% 31,43% 36,88% 36,29% 28,78% 37,28% 29,89% 26,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,72% 13,00% 12,17% 9,20% 12,41% 12,17% 8,65% 10,58% 9,17% 10,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,21% 64,98% 62,24% 59,09% 64,18% 64,19% 61,21% 61,38% 20,28% 15,59%
Rörelsekapital/omsättning 20,52% 21,68% 9,47% 13,80% 20,17% 19,66% 20,76% 19,38% 19,19% 21,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,67% 48,77% 39,28% 46,12% 58,73% 57,31% 67,42% 66,45% 59,43% 48,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,44% 130,56% 92,70% 111,21% 162,84% 160,90% 194,55% 184,20% 181,49% 138,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!